Sępólno Krajeńskie: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE KURSÓW PRZYUCZAJĄCYCH DO ZAWODU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU !!! Numer ogłoszenia: 128547 – 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Sępólno Krajeńskie: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE KURSÓW PRZYUCZAJĄCYCH DO ZAWODU DLA UCZESTNIKÓW
PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU !!!
Numer ogłoszenia: 128547 – 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3888450, faks 052 3888451.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-sepolno.pl oraz www.bip.gmina-sepolno.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE KURSÓW PRZYUCZAJĄCYCH DO ZAWODU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU !!!.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie treningów, warsztatów oraz kursów przyuczających do zawodu dla uczestników projektu Twoja wiedza drogą do sukcesu!!! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 3 zadania, w tym: Zadania 1: Kurs kroju i szycia. Liczba uczestników kursu – 6 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. Zadania 2: Kursu prawa jazdy kat. B. Liczba uczestników kursu – 10 osób w 2012 roku i 11 osób w 2013 roku. Zadania 3: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Liczba uczestników kursu – 20 osób w 2012 roku i 25 osób w 2013 roku. W działaniach objętych niniejszym przetargiem uczestniczyć będą osoby, które mieszkają na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie i korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Kursy będą odbywać się dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach poszczególnych kursów mają na celu uzyskanie przez uczestników nowych kwalifikacji zawodowych, zmianę lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnośnie poszczególnych Zadań zamieszczono w załączniku nr 1 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie warunku wskazanego w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.2. wykonawca winien wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a) Zadanie 1 – co najmniej 2 kursy, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; b) Zadanie 2 – co najmniej 2 kursy, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; c) Zadanie 3 – co najmniej 2 kursy, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale XVI pkt 2 ppkt 2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów .
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
6.1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 2 do SIWZ), 6.2. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 5 do SIWZ, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom. 6.3. Pełnomocnictwo jest wymagane w przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy upoważniony jest pełnomocnik lub jeżeli oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 1) Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 2) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 3) zmiana miejsca przeprowadzenia szkolenia, pod warunkiem, że będą one spełniać wymogi określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 4) z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych i adresowych określonych w umowie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops-sepolno.pl oraz www.bip.gmina-sepolno.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj. (skaretariat – pokój nr 1).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ze środków budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs kroju i szycia.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu – 6 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania kursu – 130 h / na 1 osobę 5. I Etap : Termin rozpoczęcia kursu: sierpień 2012 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2012 r. II Etap: Termin rozpoczęcia kursu: czerwiec 2013 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. Cel kursu – stopniowe i systematyczne zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu krawiectwa (szycie ręczne oraz szycie na maszynie). 7. Minimalny zakres tematyczny kursu obejmuje: 7.1. Szycie ręczne: – elementy niezbędne w procesie szycia, – nauka szycia ręcznego: fastryga, ścieg pętelkowy i za igłą, – sposoby przyszywania: zatrzaski, haftki, guzika, gumki, – zapoznanie się z rodzajami dodatków krawieckich i elementami pasmanterii. 7.2. Konstruowanie form odzieżowych: – omówienie linii i płaszczyzny ciała, – przygotowanie do miary, profesjonalne branie miary, – nauka korzystania z gotowych wykrojów, – przygotowywanie szablonów, nauka krojenia, 7.3.Nauka szycia na maszynie: – budowa maszyny do szycia, nauka nawlekania nici i ustawiania ściegu, – szycie na maszynie z nićmi i na sucho, – szycie spódnicy i /lub spodni, – robienie formy, krojenie, – wszywanie zamka, wykańczanie. 7.4. Wykonywanie poprawek krawieckich: – skracanie spódnicy, rękawów, żakietu, spodni, – zwężanie, poszerzanie, – nauka szycia: kieszeni, kołnierza, – nauka wykorzystywania flizeliny, – różne sposoby wykańczania 7.5. Zajęcia praktyczne w pracowni krawieckiej: 7.5.1. Samodzielne szycie na maszynie: – wykonanie własnego projektu wybranego elementu garderoby (zdjęcie miary, wykonanie szablonu, krojenie materiału), – szycie odzieży na miarę: bluzka i spódnica lub sukienka lub spodnie. 7.5.2. Stylizacja własnej garderoby: – nauka wszywania koronek, wkładów barkowych, tasiemek, – naszywanie koralików, dżetów, – wykonywanie lamówek (podkoszulek, spódnica, żakiet, sukienka). 8. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia, po koszt egzaminu z uwzględnieniem kosztu dojazdu do miejsca przeprowadzenia egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
b

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kursu prawa jazdy kat. B..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs teoretyczny odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. komputery posiadające oprogramowanie do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, jeden telewizor lub projektor). 2. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu – 10 osób w 2012 roku i 11 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania kursu – 60 h / na 1 osobę 5. I Etap : Termin rozpoczęcia kursu: sierpień 2012 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2012 r. II Etap: Termin rozpoczęcia kursu: czerwiec 2013 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. 7. Wykonawca podczas kursu winien przekazać wiedze teoretyczną i praktyczną, niezbędną do kierowania pojazdami umożliwiającym przystąpienie do egzaminu państwowego w WORD działającym na podstawie art. 116 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 8. Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania pierwszego podejścia do egzaminu w WORD, osobom wskazanym przez Zamawiającego. 9. Zakres programowy kursu: kurs na prawo jazdy kat. B musi być zrealizowany zgodnie z ww. ustawą oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności: rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 24, poz. 215 z późn. zm.), w ilości nie mniejszej niż: – minimum 30 godzin lekcyjnych przepisów ruchu drogowego i pomocy przedmedycznej, – 30 godzin zegarowych nauki jazdy samochodem osobowym. 10. Wykonawca winien posiadać pojazd/y do nauki jazdy oznaczony/e i wyposażony/e zgodnie z obowiązujący przepisami. 11. Kurs prowadzony będzie przez instruktorów posiadających kwalifikacje i uprawnienia zgodne z programem szkolenia. 12. Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny, pozwalający ocenić nabyte przez uczestników kursu umiejętności. 13. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia, po koszt egzaminu z uwzględnieniem kosztu dojazdu do miejsca przeprowadzenia egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu – 20 osób w 2012 roku i 25 osób w 2013 roku. 4. Szkolenie ma odbywać się w: – 2 grupach po 10 osób – 2012 rok, – 2 grupach ( 1 grupa po 12 osób, 1 grupa po 13 osób) – 2013 rok. 5. Czas trwania kursu – 15 h / na 1 osobę (tj. 3 dni po 5 h). 6. I Etap : Termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2012 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2012 r. II Etap: Termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2013 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2013 r. 7. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie zatrudnienia na rynku pracy. 8. Minimalny zakres tematyczny kursu obejmuje: 8.1. Zasady prawne udzielania pierwszej pomocy. 8.2. Łańcuch przeżycia. 8.3. Bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo poszkodowanego, ocena miejsca zdarzenia. 8.4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ABC: -przyczyny niedrożności dróg oddechowych, -metody bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych u osoby z urazem i bez urazu. 8.5. Sztuczne oddychanie: -techniki uciskania klatki piersiowej, -głębokość i częstość uciskania klatki piersiowej. 8.6.Poszkodowany nieprzytomny -badanie szczegółowe, -zasady postępowania z chorym nieprzytomnym prawidłowo oddychającym, -pozycja bezpieczna u nieprzytomnego z urazem i bez urazu. 8.7.Złamania, zwichnięcia, skręcenia: -definicja złamania, skręcenia, zwichnięcia, -pierwsza pomoc w złamaniu, zwichnięciu, skręceniu. Zasady doraźnego unieruchomienia. 8.8. Krwawienia, krwotoki zewnętrzne, rodzaje ran -definicje pojęć, -zasady tamowania krwotoków, zasady zaopatrywania ran powierzchownych. 8.9. Zadławienia -definicja, objawy zadławienia -pierwsza pomoc w zadławieniach u dzieci i dorosłych 8.10. Wybrane nagłe zagrożenia środowiskowe. Zasady postepowania w poszczególnych przypadkach: -tonięcie – udar cieplny -odmrożenia -oparzenia -napady drgawkowe -ukąszenie. 9. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy ubezpieczenia, po koszt egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

POBIERZ >>>>> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
POBIERZ >>>>> Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 2 – Formularz Ofertowy
POBIERZ >>>>> Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy
POBIERZ >>>>> Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 5 – Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
POBIERZ >>>>>Załącznik Nr 6 – Wykaz usług
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 7 – Ogólne warunki umowy

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim