Sępólno Krajeńskie: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE TRENINGÓW, WARSZTATÓW ORAZ KURSÓW PRZYUCZAJĄCYCH DO ZAWODU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU !!! Numer ogłoszenia: 66245 – 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Sępólno Krajeńskie: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE TRENINGÓW, WARSZTATÓW ORAZ KURSÓW PRZYUCZAJĄCYCH DO ZAWODU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU !!!
Numer ogłoszenia: 66245 – 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3888450, faks 052 3888451.
? Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-sepolno.pl oraz www.bip.gmina-sepolno.pl
? Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE TRENINGÓW, WARSZTATÓW ORAZ KURSÓW PRZYUCZAJĄCYCH DO ZAWODU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU !!!.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie treningów, warsztatów oraz kursów przyuczających do zawodu dla uczestników projektu Twoja wiedza drogą do sukcesu!!! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 11 zadań, w tym: Zadanie 1: Trening umiejętności psychospołecznych. Liczba uczestników szkolenia – 51 osób w 2012 roku i 57 osób w 2013 roku. Zadanie 2: Coaching. Liczba uczestników szkolenia – 12 osób w 2012 roku i 15 osób w 2013 roku. Zadanie 3: Warsztaty z zasad budowania budżetu domowego i racjonalnego gospodarowania – Liczba uczestników warsztatów – 30 osób w 2012 roku i 35 osób w 2013 roku. Zadanie 4: Kurs spawacza I poziom. Liczba uczestników kursu – 7 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. Zadania 5: Kurs kroju i szycia. Liczba uczestników kursu – 6 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. Zadania 6: Kursu prawa jazdy kat. B. Liczba uczestników kursu – 10 osób w 2012 roku i 11 osób w 2013 roku. Zadania 7: Przyuczenie do zawodu brukarza. Liczba uczestników kursu – 6 osób w 2012 roku i 6 osób w 2013 roku. Zadanie 8 : Kurs obsługi kasy fiskalnej i komputera. Liczba uczestników kursu – 11 osób w 2012 roku i 11 osób w 2013 roku. Zadanie 9: Kurs z obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym. Liczba uczestników kursu – 7 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. Zadanie 10: Warsztaty z trenerem pracy rozszerzone o elementy prowadzenia własnej działalności gospodarczej na przykładzie spółdzielni socjalnej. Liczba uczestników warsztatów – 30 osób w 2012 roku i 35 osób w 2013 roku. Zadania 11: Terapia psychologiczna. Liczba uczestników zajęć – 10 osób w 2012 roku i 12 osób w 2013 roku. W działaniach objętych niniejszym przetargiem uczestniczyć będzie 57 osób w 2012 r. i 57 osób w 2013 r., które mieszkają na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie i korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. Kursy będą odbywać się dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach poszczególnych kursów mają na celu uzyskanie przez uczestników nowych kwalifikacji zawodowych, zmianę lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnośnie poszczególnych Zadań zamieszczono w załączniku nr 1 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
? Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
? III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
? 2.1. W zakresie warunku wskazanego w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.2. wykonawca winien wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a) Zadanie 1 – co najmniej 3 szkolenia/treningi, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; b) Zadanie 2 – co najmniej 3 szkolenia, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; c) Zadanie 3 – co najmniej 3 szkolenia/warsztaty, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; d)Zadanie 4 – co najmniej 3 kursy, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; e)Zadanie 5 – co najmniej 3 kursy, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; f) Zadanie 6 – co najmniej 3 kursy, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; g) Zadanie 7 – co najmniej 3 kursy, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; h)Zadanie 8 – co najmniej 3 kursy, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; i) Zadanie 9 – co najmniej 3 kursy, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; j) Zadanie 10 – co najmniej 3 szkolenia/warsztaty, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; k) Zadanie 11 – co najmniej 3 szkolenia, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale XVI pkt 2 ppkt 2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów .
? III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
? W zakresie warunku wskazanego w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.3 wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk jakie zostaną im powierzone, tj.: a) Zadanie 1 – co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju szkolenia, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; b) Zadanie 2 – co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju szkolenia, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; c) Zadanie 3 – co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju szkolenia, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń/warsztatów w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; d)Zadanie 4 – co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju kursu, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 kursów w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; e)Zadanie 5 – co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju kursu, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 kursów w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; f) Zadanie 6 – co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju kursu, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 kursów w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; g) Zadanie 7 – co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju kursu, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 kursów w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; h)Zadanie 8 – co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju kursu, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 kursów w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; i) Zadanie 9 – co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju kursu, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 kursów w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; j) Zadanie 10 – co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju szkolenia, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń/warsztatów w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; k) Zadanie 11 -co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju szkolenia, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale XVI pkt 3 ppkt 3.1. i 3.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
? III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
? wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
? wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
? oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
? III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
? aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
? III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
6.1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 2 do SIWZ), 6.2. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 5 do SIWZ, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom. 6.3. Pełnomocnictwo jest wymagane w przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy upoważniony jest pełnomocnik lub jeżeli oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 1) Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 2) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 3) zmiana miejsca przeprowadzenia szkolenia, pod warunkiem, że będą one spełniać wymogi określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 4) z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych i adresowych określonych w umowie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops-sepolno.pl oraz www.bip.gmina-sepolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ze środków budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Trening umiejętności psychospołecznych.
? 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby szkolenie odbywało się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Sala winna być dostosowana do wielkości grupy z osobnymi miejscami dla każdego uczestnika, przystosowana pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia szkolenia, odpowiednio oświetlona, wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc siedzących i stolików. 3. Liczba uczestników szkolenia – 51 osób w 2012 roku i 57 osób w 2013 roku. 4. Szkolenie ma odbywać się w: – 4 grupach (3 grupy po 12 osób, 1 grupa 15 osób) – 2012 rok, – 4 grupach ( 3 grupy po 14 osób, 1 grupa 15 osób) – 2013 rok. 5. Czas trwania szkolenia – 24 h/na 1 osobę 6. Termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia ma nastąpić w kwietniu 2012 r. oraz w kwietniu 2013 r. 7. Wymagany minimalny zakres tematyczny szkolenia obejmuje : – mocne i słabe strony w ujęciu indywidualnej oraz grupowej oceny uczestników, – elementy kształtujące ocenę swoich możliwości, – przeciwdziałanie wyuczonej bezradności, – ćwiczenie płynności słownej, elastyczności i oryginalności myślenia, – stosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań, – motywowanie do działania, – warunki efektywnej zmiany, – najważniejsze role społeczne, – podstawowe umiejętności przydatne w radzeniu sobie w codziennym życiu i ich rozwijanie, itp. 8. Rezultaty: 80% uczestników potrafi wskazać co najmniej 4 swoje mocne strony i słabe strony, 80% deklaruje wzrost zdolności motywacyjnych-wskaźniki tzn. zwiększenie wiary we własne siły, podniesienie poziomu własnej wartości, zwiększenie motywacji do zmiany sytuacji życiowej..
? 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
? 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
? 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Coaching.
? 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby szkolenie odbywało się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Sala winna być dostosowana do wielkości grupy z osobnymi miejscami dla każdego uczestnika, przystosowana pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia szkolenia, odpowiednio oświetlona, wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc siedzących i stolików. 3. Szkolenie musi odbywać się indywidualne z każdym uczestnikiem. 4. Liczba uczestników szkolenia – 12 osób w 2012 roku i 15 osób w 2013 roku. 5. Czas trwania szkolenia – 10 h zegarowych/ na 1 osobę, tj. 5 spotkań po 2 godziny z przeznaczeniem na osobę przez okres realizacji 5 miesięcy. 6. I Etap : Termin rozpoczęcia szkolenia: maj 2012 r., a zakończenie szkolenia – maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu szkolenia. II Etap: Termin rozpoczęcia szkolenia: maj 2013 r., a zakończenie szkolenia – maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu szkolenia. 7. Wymagany minimalny zakres tematyczny szkolenia obejmuje : – wsparcie uczestnika projektu w poszukiwaniu zasobów, potencjału, który można wykorzystać (np. koło życia, wartości itp.), – zapewnienie koncentracji uczestnika projektu na obranym kierunku działania (sprecyzowanie celu coachingowego) – pomoc w utrzymywaniu niezbędnego poziomu motywacji. 8. Rezultaty: 80% uczestników osiągnie cel coachingowy..
? 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
? 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
? 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Warsztaty z zasad budowania budżetu domowego i racjonalnego gospodarowania.
? 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby warsztaty odbywały się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Sala winna być dostosowana do wielkości grupy z osobnymi miejscami dla każdego uczestnika, przystosowana pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia szkolenia, odpowiednio oświetlona, wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc siedzących i stolików. 3. Liczba uczestników szkolenia – 30 osób w 2012 roku i 35 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania szkolenia – 16 h / na 1 osobę – (tj. 2 dni po 8 h) 5. I Etap : Termin rozpoczęcia szkolenia: maj 2012 r., a zakończenie szkolenia – maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu szkolenia. II Etap: Termin rozpoczęcia szkolenia: maj 2013 r., a zakończenie szkolenia – maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu szkolenia. 6. Wymagany minimalny zakres tematyczny szkolenia obejmuje : – istota budżetu domowego, – dlaczego należy zarządzać budżetem, – tworzenie budżetu domowego, – zarządzanie budżetem domowym, – kontrola wydatków, – okazjonalne wydatki, – realne koszty zakupów, – efektywne zarządzanie, – deficyt budżetu domowego, – oszczędzanie na zakupach, telefonach, energii, wodzie, ogrzewaniu, transporcie, – konsolidacja zadłużenia (jak wyjść z pętli zadłużenia), itp. 7. Celem szkolenia jest podniesienie racjonalności gospodarowania budżetem i zarządzania własnym gospodarstwem domowym. 8. Rezultaty: – podwyższenie umiejętności społecznych, – zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne możliwości..
? 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
? 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
? 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kurs spawacza I poziom.
? 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu – 7 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania kursu – 180 h / na 1 osobę 5. I Etap : Termin rozpoczęcia kursu: maj 2012 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. II Etap: Termin rozpoczęcia kursu: maj 2013 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz uzyskanie wiedzy, umiejętności i uprawnień spawania według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa, co powinno umożliwić podjęcie zatrudnienia w charakterze spawacza na rynku pracy. 7. Wykonawca zapewnia: – każdemu uczestnikowi jedno stanowisko spawalnicze; – pokrycie kosztu za egzamin państwowy na spawacza każdemu uczestnikowi; – po zdaniu egzaminu wydanie certyfikatu i książeczki spawacza; – ubrania robocze; 8. Wymagany minimalny zakres tematyczny kursu obejmuje : – nauka spawania metodą MAG 135, – pozycje spawania PF – pionowa z dołu do góry oraz PC-naściana, – spawanie spoin pachwinowych. 9. Egzamin winien obejmować przynajmniej pozycje spawania PF – pionowa z dołu do góry oraz PC-naściana. 10. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od niezbędnych badan lekarskich, po koszt egzaminu z uwzględnieniem kosztu dojazdu do miejsca przeprowadzenia egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia. 11. Szkolenie powinno zakończyć się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z ww. rozporządzeniem oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (t.j. Dz.U. Nr 31, poz. 216) oraz wydaniem Świadectwa Egzaminu Spawacza i Książeczki Spawacza (po zaliczeniu egzaminu, zgodnie z normą EN-287-1) – po zakończeniu szkolenia danej grupy. 12. Egzamin zewnętrzny nadający uprawnienia do wykonywania zawodu, należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, na koszt Wykonawcy, niezwłocznie po zakończeniu przedmiotowego kursu..
? 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
? 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
? 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kurs kroju i szycia.
? 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu – 6 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania kursu – 130 h / na 1 osobę 5. I Etap : Termin rozpoczęcia kursu: maj 2012 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. II Etap: Termin rozpoczęcia kursu: maj 2013 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. Cel kursu – stopniowe i systematyczne zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu krawiectwa (szycie ręczne oraz szycie na maszynie). 7. Minimalny zakres tematyczny kursu obejmuje: 7.1. Szycie ręczne: – elementy niezbędne w procesie szycia, – nauka szycia ręcznego: fastryga, ścieg pętelkowy i za igłą, – sposoby przyszywania: zatrzaski, haftki, guzika, gumki, – zapoznanie się z rodzajami dodatków krawieckich i elementami pasmanterii. 7.2. Konstruowanie form odzieżowych: – omówienie linii i płaszczyzny ciała, – przygotowanie do miary, profesjonalne branie miary, – nauka korzystania z gotowych wykrojów, – przygotowywanie szablonów, nauka krojenia, 7.3.Nauka szycia na maszynie: – budowa maszyny do szycia, nauka nawlekania nici i ustawiania ściegu, – szycie na maszynie z nićmi i na sucho, – szycie spódnicy i /lub spodni, – robienie formy, krojenie, – wszywanie zamka, wykańczanie. 7.4. Wykonywanie poprawek krawieckich: – skracanie spódnicy, rękawów, żakietu, spodni, – zwężanie, poszerzanie, – nauka szycia: kieszeni, kołnierza, – nauka wykorzystywania flizeliny, – różne sposoby wykańczania 7.5. Zajęcia praktyczne w pracowni krawieckiej: 7.5.1. Samodzielne szycie na maszynie: – wykonanie własnego projektu wybranego elementu garderoby (zdjęcie miary, wykonanie szablonu, krojenie materiału), – szycie odzieży na miarę: bluzka i spódnica lub sukienka lub spodnie. 7.5.2. Stylizacja własnej garderoby: – nauka wszywania koronek, wkładów barkowych, tasiemek, – naszywanie koralików, dżetów, – wykonywanie lamówek (podkoszulek, spódnica, żakiet, sukienka)..
? 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
? 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
? 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kursu prawa jazdy kat. B..
? 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs teoretyczny odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. komputery posiadające oprogramowanie do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, jeden telewizor lub projektor). 2. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu – 10 osób w 2012 roku i 11 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania kursu – 60 h / na 1 osobę 5. I Etap : Termin rozpoczęcia kursu: maj 2012 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. II Etap: Termin rozpoczęcia kursu: maj 2013 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. 7. Wykonawca podczas kursu winien przekazać wiedze teoretyczną i praktyczną, niezbędną do kierowania pojazdami umożliwiającym przystąpienie do egzaminu państwowego w WORD działającym na podstawie art. 116 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 8. Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania pierwszego podejścia do egzaminu w WORD, osobom wskazanym przez Zamawiającego. 9. Zakres programowy kursu: kurs na prawo jazdy kat. B musi być zrealizowany zgodnie z ww. ustawą oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności: rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 24, poz. 215 z późn. zm.), w ilości nie mniejszej niż: – minimum 30 godzin lekcyjnych przepisów ruchu drogowego i pomocy przedmedycznej, – 30 godzin zegarowych nauki jazdy samochodem osobowym. 10. Wykonawca winien posiadać pojazd/y do nauki jazdy oznaczony/e i wyposażony/e zgodnie z obowiązujący przepisami. 11. Kurs prowadzony będzie przez instruktorów posiadających kwalifikacje i uprawnienia zgodne z programem szkolenia. 12. Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny, pozwalający ocenić nabyte przez uczestników kursu umiejętności. 13. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia, po koszt egzaminu z uwzględnieniem kosztu dojazdu do miejsca przeprowadzenia egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia..
? 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
? 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
? 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Przyuczenie do zawodu brukarza.
? 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu – 6 osób w 2012 roku i 6 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania kursu – 150 h / na 1 osobę 5. I Etap : Termin rozpoczęcia kursu: maj 2012 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. II Etap: Termin rozpoczęcia kursu: maj 2013 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie zatrudnienia na rynku pracy. 6. Minimalny zakres tematyczny kursu obejmuje: – BHP szkolenie wstępne i stanowiskowe, – rodzaje podstawowego sprzętu i narzędzi oraz stosowane technologie, – materiałoznawstwo, – rysunek zawodowy, – obsługa i konserwacja sprzętu oraz urządzeń, – przygotowanie do wykonania i remontów (na stanowisku Brukarz: nawierzchni płaskich, chodników, ulic, skarp, stożków). 7. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia, po koszt egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia..
? 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
? 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
? 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Kurs obsługi kasy fiskalnej i komputera.
? 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu – 11 osób w 2012 roku i 11 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania kursu – 80 h / na 1 osobę 5. I Etap : Termin rozpoczęcia kursu: maj 2012 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. II Etap: Termin rozpoczęcia kursu: maj 2013 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. W zakresie: obsługi i rozliczania procesu sprzedaży, obsługi kasy fiskalnej i komputera w procesie sprzedaży zamawiający dopuszcza aby zajęcia praktyczne odbywały się w warunkach symulacyjnych np. w sali szkoleniowej wyposażonej w kasy fiskalne, sprzęt komputerowy. 7. Minimalny zakres tematyczny kursu obejmuje: – obsługa urządzeń fiskalnych oraz urządzeń wspomagających system sprzedaży programowanie kas, rejestracja sprzedaży, czytnik kodów kreskowych, terminale płatnicze. – obsługa i praktyczne zastosowanie kasy fiskalnej i komputera w procesie sprzedaży, – zasady, obsługa i rozliczenie procesu sprzedaży, – nowoczesne techniki sprzedaży, – towaroznawstwo, – fakturowanie. – zagadnienia HACCP ( minimum sanitarne), 8. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia, po koszt egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia..
? 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
? 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
? 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Kurs z obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym.
? 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu – 7 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania kursu – 120 h / na 1 osobę 5. I Etap : Termin rozpoczęcia kursu: maj 2012 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. II Etap: Termin rozpoczęcia kursu: maj 2013 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz uzyskanie wiedzy, umiejętności i uprawnień na operatora wózka widłowego, co powinno umożliwić podjecie zatrudnienia na rynku pracy. 7. Minimalny zakres tematyczny kursu winien być zrealizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) 8. Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania pierwszego podejście kursanta do egzaminu. 9. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od niezbędnych badan lekarskich (medycyna pracy oraz badania psychotechniczne), po koszt egzaminu z uwzględnieniem kosztu dojazdu do miejsca przeprowadzenia egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia. 10. Egzamin zewnętrzny nadający uprawnienia do wykonywania zawodu, należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, na koszt Wykonawcy, niezwłocznie po zakończeniu przedmiotowego kursu..
? 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
? 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
? 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Warsztaty z trenerem pracy rozszerzone o elementy prowadzenia własnej działalności gospodarczej na przykładzie spółdzielni socjalnej.
? 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby warsztaty odbywały się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników szkolenia – 30 osób w 2012 roku i 35 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania szkolenia – 40 h / na 1 osobę (kurs powinien trwać 5 dni) 5. I Etap : Termin rozpoczęcia szkolenia: maj 2012 r., a zakończenie szkolenia – maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. II Etap: Termin rozpoczęcia szkolenia: maj 2013 r., a zakończenie szkolenia – maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. Minimalny zakres tematyczny szkolenia obejmuje: -sposoby i metody poszukiwania pracy, – analiza rynku pracy, – omówienie i pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych, – rozmowa kwalifikacyjna (ćwiczenia), – analiza potencjału predyspozycji zawodowych i zainteresowań uczestników, – analiza wartości jaką jest praca, 7. Rezultaty: 60% uczestników nabędzie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz będzie potrafiło zaprezentować się przed potencjalnym pracodawcą w rozmowie kwalifikacyjnej i określi swoje zainteresowania oraz predyspozycje zawodowe..
? 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
? 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
? 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Terapia psychologiczna.
? 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby szkolenie odbywało się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Szkolenie musi odbywać się indywidualne z każdym uczestnikiem. 4. Liczba uczestników szkolenia – 10 osób w 2012 roku i 12 osób w 2013 roku. 5. Czas trwania szkolenia – 8 h zegarowych / na 1 osobę, tj. 8 spotkań po 1 godzinie z przeznaczeniem na 1 uczestnika. 6. I Etap : Termin rozpoczęcia szkolenia: maj 2012 r., a zakończenie szkolenia – maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. II Etap: Termin rozpoczęcia szkolenia: maj 2013 r., a zakończenie szkolenia – maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 7. Indywidualne wsparcie psychologiczne powinno obejmować m.in. następujące zagadnienia: – przeprowadzenie wywiadu celem rozpoznania ogólnej struktury osobowości, statusu społecznego, rodzinnego i osobistego beneficjenta, – zdiagnozowanie słabych i mocnych stron funkcjonowania beneficjentów w podstawowych obszarach aktywności życiowej: w rolach społecznych, zawodowych i rodzinnych, – rozpoznanie napięcia emocjonalnego w sytuacji stresu (wykształcenie postawy asertywnej, wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem i złością), – zwiększenie świadomości swoich praw osobistych i możliwości ich realizowania, – podniesienie poczucia własnej wartości..
? 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
? 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
? 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

POBIERZ >>>>> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
POBIERZ >>>>>Załącznik Nr 2 – Formularz Ofertowy
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy.
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 5 – Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 6 – Wykaz usług
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 8 – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 9 – Ogólne warunki umowy

POBIERZ >>>>> 27.03.2012 – Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie treningów, warsztatów oraz kursów przyuczających do zawodu dla uczestników projektu „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”, informujemy, iż przetarg na poszczególne zadania wygrała:

Zadanie 1: Trening umiejętności psychospołecznych.
Oferta Nr 10 – WOLF SECURITY Tomasz Zegan, ul.Wapienna 32, 64-920 Piła oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 12.964,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium – cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.

Zadanie 2: Coaching.
Oferta Nr 11 – P.U.H. ELIM Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, ul.Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 17.914,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium – cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.

Zadanie 3: Warsztaty z zasad budowania budżetu domowego i racjonalnego gospodarowania.
Oferta Nr 4 – Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul.Warszawska 4/7, 87-100 Toruń oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 4.368,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium – cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.

Zadanie 4: Kurs spawacza I poziom.
Oferta Nr 6 – Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Nakło nad Notecią, Oddział w Bydgoszczy, ul.Nad Torem 78, 85-409 Bydgoszcz oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 36.050,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium – cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.

Zadania 5: Kurs kroju i szycia.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w części 5, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Złożona oferta firmy CARGO Centrum Edukacji Zawodowej podlega odrzuceniu z postępowania, natomiast Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim podlega wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy).

Zadania 6: Kursu prawa jazdy kat. B. Liczba uczestników kursu
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w części 6, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Brak ofert w postępowaniu.

Zadania 7: Przyuczenie do zawodu brukarza.
Oferta Nr 4 – Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul.Warszawska 4/7, 87-100 Toruń oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 11.472,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium – cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.

Zadanie 8 : Kurs obsługi kasy fiskalnej i komputera.
Oferta Nr 13 – Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul.Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 9.207,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium – cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.

Zadanie 9: Kurs z obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym.
Oferta Nr 13 – Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul.Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 11.361,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium – cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.

Zadanie 10: Warsztaty z trenerem pracy rozszerzone o elementy prowadzenia własnej działalności gospodarczej na przykładzie spółdzielni socjalnej.
Oferta Nr 4 – Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul.Warszawska 4/7, 87-100 Toruń oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 7.865,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium – cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.

Zadania 11: Terapia psychologiczna
Oferta Nr 13 – Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul.Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 10.274,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium – cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.

POBIERZ >>>>> Streszczenie oceny ofert

Po dokonaniu ponownego badania ofert, przetarg na Zadanie 7: Przyuczenie do zawodu brukarza, wygrał Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Nakło nad Notecią, Oddział w Bydgoszczy, ul.Nad Torem 78, 85-409 Bydgoszcz oferując cenę za wykonanie zadania kwocie 28.920,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium – cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.

POBIERZ >>>>> Streszczenie oceny ofert – zadanie 7

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim