Sępólno Krajeńskie: Organizacja i przeprowadzenie treningów, warsztatów oraz kursów przyuczających do zawodu dla uczestników projektu Twoja wiedza drogą do sukcesu!!! Numer ogłoszenia: 146722 – 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Sępólno Krajeńskie: Organizacja i przeprowadzenie treningów, warsztatów oraz kursów przyuczających do zawodu dla uczestników projektu Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!
Numer ogłoszenia: 146722 – 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3888450, faks 052 3888451.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-sepolno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie treningów, warsztatów oraz kursów przyuczających do zawodu dla uczestników projektu Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie treningów, warsztatów oraz kursów przyuczających do zawodu dla uczestników projektu Twoja wiedza drogą do sukcesu!!! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 13 zadań, w tym: Zadanie 1: Kurs kroju i szycia. Liczba uczestników kursu – 10 osób. Zadanie 2: Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Liczba uczestników kursu – 12 osób. Zadanie 3: Kurs prawa jazdy kat. B. Liczba uczestników kursu 20 osób. Zadanie 4: Kurs z podstaw języka angielskiego. Liczba uczestników kursu – 8 osób. Zadanie 5: Kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych. Liczba uczestników kursu – 21 osób. Zadanie 6: Trening umiejętności psychospołecznych. Liczba uczestników szkolenia – 75 osób. Zadanie 7: Warsztaty szybkiego uczenia się i zapamiętywania (mnemotechniki). Liczba uczestników warsztatów 10 osób. Zadanie 8: Warsztaty z zasad kreowana własnego wizerunku. Liczba uczestników warsztatów – 20 osób. Zadanie 9: Pierwsza pomoc przedmedyczna. Liczba uczestników kursu – 10 osób. Zadania 10: Warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem. Liczba uczestników warsztatów – 10 osób. Zadanie 11: Warsztaty z zakresu kompetencji rodzicielskich. Liczba uczestników warsztatów – 10 osób. Zadanie 12: Warsztaty dot. założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, stworzenia biznes planu oraz pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych na jej otwarcie i prowadzenie. Liczba uczestników warsztatów – 40 osób. Zadanie 13: Terapia psychologiczna. Liczba uczestników szkolenia – 5 osób. W działaniach objętych niniejszym przetargiem uczestniczyć będą osoby, które mieszkają na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie i korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Kursy będą odbywać się dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, pracujących zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach poszczególnych kursów mają na celu uzyskanie przez uczestników nowych kwalifikacji zawodowych, zmianę lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnośnie poszczególnych Zadań zamieszczono w załączniku nr 1 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, wymienionego w Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, wymienionego w Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, wymienionego w Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, wymienionego w Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, wymienionego w Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

4.1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ), 4.2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, w przypadku gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów ( jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 1) Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 2) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 3) zmiana miejsca przeprowadzenia szkolenia, pod warunkiem, że będą one spełniać wymogi określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 4) z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych i adresowych określonych w umowie. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops-sepolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ze środków budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 – Kurs kroju i szycia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu – 10 osób 4. Czas trwania kursu – 130 h / na 1 osobę 5. Termin rozpoczęcia kursu: maj 2014, a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2014 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. Cel kursu – stopniowe i systematyczne zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu krawiectwa (szycie ręczne oraz szycie na maszynie). 7. Minimalny zakres tematyczny kursu obejmuje: 7.1. Szycie ręczne: – elementy niezbędne w procesie szycia, – nauka szycia ręcznego: fastryga, ścieg pętelkowy i za igłą, – sposoby przyszywania: zatrzaski, haftki, guzika, gumki, – zapoznanie się z rodzajami dodatków krawieckich i elementami pasmanterii. 7.2. Konstruowanie form odzieżowych: – omówienie linii i płaszczyzny ciała, – przygotowanie do miary, profesjonalne branie miary, – nauka korzystania z gotowych wykrojów, – przygotowywanie szablonów, nauka krojenia, 7.3.Nauka szycia na maszynie: – budowa maszyny do szycia, nauka nawlekania nici i ustawiania ściegu, – szycie na maszynie z nićmi i na sucho, – szycie spódnicy i /lub spodni, – robienie formy, krojenie, – wszywanie zamka, wykańczanie. 7.4. Wykonywanie poprawek krawieckich: – skracanie spódnicy, rękawów, żakietu, spodni, – zwężanie, poszerzanie, – nauka szycia: kieszeni, kołnierza, – nauka wykorzystywania flizeliny, – różne sposoby wykańczania 7.5. Zajęcia praktyczne w pracowni krawieckiej: 7.5.1. Samodzielne szycie na maszynie: – wykonanie własnego projektu wybranego elementu garderoby (zdjęcie miary, wykonanie szablonu, krojenie materiału), – szycie odzieży na miarę: bluzka i spódnica lub sukienka lub spodnie. 7.5.2. Stylizacja własnej garderoby: – nauka wszywania koronek, wkładów barkowych, tasiemek, – naszywanie koralików, dżetów, – wykonywanie lamówek (podkoszulek, spódnica, żakiet, sukienka). 8. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia, po koszt egzaminu z uwzględnieniem kosztu dojazdu do miejsca przeprowadzenia egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 – Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu – 12 osób. 4. Czas trwania kursu – 120 h / na 1 osobę 5. Termin rozpoczęcia kursu: maj 2014, a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2014 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz uzyskanie wiedzy, umiejętności i uprawnień na operatora wózka widłowego oraz zdobycie umiejętności prowadzenia gospodarki magazynowej co powinno umożliwić podjęcie zatrudnienia na rynku pracy. 7. Minimalny zakres tematyczny kursu winien być zrealizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.). 8. Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania pierwszego podejście kursanta do egzaminu. 9. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od niezbędnych badan lekarskich (medycyna pracy oraz badania psychotechniczne), po koszt egzaminu z uwzględnieniem kosztu dojazdu do miejsca przeprowadzenia egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia. 10. Egzamin zewnętrzny nadający uprawnienia do wykonywania zawodu, należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, na koszt Wykonawcy, niezwłocznie po zakończeniu przedmiotowego kursu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3: Kursu prawa jazdy kat. B..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs teoretyczny odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. (tj. komputery posiadające oprogramowanie do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, jeden telewizor lub projektor). 2. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu – 20 osób. 4. Czas trwania kursu – 60 h / na 1 osobę 5. Termin rozpoczęcia kursu: czerwiec 2014 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2014 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. 7. Wykonawca podczas kursu winien przekazać wiedze teoretyczną i praktyczną, niezbędną do kierowania pojazdami umożliwiającym przystąpienie do egzaminu państwowego w WORD działającym na podstawie art. 116 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). 8. Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania pierwszego podejścia do egzaminu w WORD, osobom wskazanym przez Zamawiającego. 9. Zakres programowy kursu: kurs na prawo jazdy kat. B musi być zrealizowany zgodnie z ww. ustawą oraz rozporządzeniami wykonawczymi , w ilości nie mniejszej niż: – minimum 30 godzin lekcyjnych przepisów ruchu drogowego i pomocy przedmedycznej, – 30 godzin zegarowych nauki jazdy samochodem osobowym. 10. Wykonawca winien posiadać pojazd/y do nauki jazdy oznaczony/e i wyposażony/e zgodnie z obowiązujący przepisami. 11. Kurs prowadzony będzie przez instruktorów posiadających kwalifikacje i uprawnienia zgodne z programem szkolenia. 12. Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny, pozwalający ocenić nabyte przez uczestników kursu umiejętności. 13. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia, po koszt egzaminu z uwzględnieniem kosztu dojazdu do miejsca przeprowadzenia egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4: Kurs z podstaw języka angielskiego..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 2. Liczba uczestników kursu – 8 osób. 3. Czas trwania kursu – 60 h / na 1 osobę 4. Termin rozpoczęcia kursu: czerwiec 2014 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2014 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 5. Celem kursu jest przełamanie bariery językowej uczestników projektu oraz dostarczenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim, w tym np. odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Program kursu musi być zrealizowany na poziomie, co najmniej podstawowym. Beneficjent powinien zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Powinien przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące – np. miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. – może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. 6. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od ubezpieczenia, po koszt egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5: Kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs teoretyczny odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 2. Liczba uczestników kursu – 21 osób. 3. Czas trwania kursu – 130 h / na 1 osobę 4. Termin rozpoczęcia kursu: maj 2014 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2014 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 5. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy w charakterze opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczych i pielęgnacyjnych, domach chorego i domach seniorów. Program kursu powinien być zgodny z krajowym standardem kwalifikacji zawodowych w zawodzie Opiekunka środowiskowa opracowanym przez MPiPS i znajdującym się na stronie www.kwalifikacje.praca.gov.pl. 6. Absolwent kursu powinien zdobyć wiedzę m.in. w zakresie: – umiejętności komunikacyjnych , – rozwijania swoich kompetencji społecznych; – pielęgnacji osób starszych i przewlekle chorych; – pierwszej pomocy; – zasad żywienia; – elementów rehabilitacji; – organizacji opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. 7. Na kurs składają się: część teoretyczna obejmująca zagadnienia związane z anatomią i fizjologią człowieka, psychologią, pielęgnacją i podstawami rehabilitacji, nie mniej niż 90 godzin, część praktyczną, 40 godzin zajęć praktycznych powinno odbywać się w miejscu świadczącym usługi zgodnie z tematem zamówienia. 8. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia, po koszt egzaminu z uwzględnieniem kosztu dojazdu do miejsca przeprowadzenia zajęć praktycznych, egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie 6: Trening umiejętności psychospołecznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby szkolenie odbywało się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Sala winna być dostosowana do wielkości grupy z osobnymi miejscami dla każdego uczestnika, przystosowana pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia szkolenia, odpowiednio oświetlona, wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc siedzących i stolików. 3. Liczba uczestników szkolenia – 75 osób. 4. Szkolenie ma odbywać się w 5 grupach po 15 osób, 5. Czas trwania szkolenia – 24 h/na 1 osobę (każda grupa 3 dni po 8 godzin). 6. Termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia ma nastąpić w maju 2014 r. a zakończenie kursu – maksymalnie do 30 czerwca 2014 r. 7. Wymagany minimalny zakres tematyczny szkolenia obejmuje : – mocne i słabe strony w ujęciu indywidualnej oraz grupowej oceny uczestników, – elementy kształtujące ocenę swoich możliwości, – przeciwdziałanie wyuczonej bezradności, – ćwiczenie płynności słownej, elastyczności i oryginalności myślenia, – stosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań, – motywowanie do działania, – warunki efektywnej zmiany, – najważniejsze role społeczne, – podstawowe umiejętności przydatne w radzeniu sobie w codziennym życiu i ich rozwijanie, itp. 8. Rezultaty: 80% uczestników potrafi wskazać co najmniej 4 swoje mocne strony i słabe strony, 80% deklaruje wzrost zdolności motywacyjnych-wskaźniki tzn. zwiększenie wiary we własne siły, podniesienie poziomu własnej wartości, zwiększenie motywacji do zmiany sytuacji życiowej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie 7: Warsztaty szybkiego uczenia się i zapamiętywania (mnemotechniki).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby szkolenie odbywało się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Sala winna być dostosowana do wielkości grupy z osobnymi miejscami dla każdego uczestnika, przystosowana pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia szkolenia, odpowiednio oświetlona, wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc siedzących i stolików. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników szkolenia – 10 osób. 4. Czas trwania szkolenia – 32 h/na 1 osobę (4 dni po 8 godzin) 5. Termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia ma nastąpić w sierpniu 2014 r. a zakończenie kursu – maksymalnie do 31 października 2014 r. 6. Wymagany minimalny zakres tematyczny szkolenia obejmuje : W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 7. Cele ogólne: – doskonalenie technik zapamiętywania, – doskonalenie spostrzegawczości, – poznanie pojęcia mnemotechnika, – nabycie umiejętności świadomego relaksu, – integracja grupy 8. Program musi obejmować zagadnienia: skojarzenia, porządkowanie i grupowanie, stosowanie praw zapamiętywania, skróty językowe..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie 8: Warsztaty z zasad kreowana własnego wizerunku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 2. Liczba uczestników kursu – 20 osób. 3. Czas trwania kursu – 16 h / na 1 osobę (2 dni po 8 godzin) 4. Termin rozpoczęcia kursu: sierpień 2014 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 31 października 2014 r. 5. Cel kursu: podniesienie poczucia własnej wartości, poznanie metod kreowania własnego wizerunku, uświadomienie roli autoprezentacji w codziennym życiu, w szczególności znaczenia pozytywnego wizerunku w trakcie poszukiwania pracy. 6. Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować: – wystąpienie a prezentacja, tożsamość a wizerunek, – czym jest prezentacja, składniki skutecznej prezentacji, – formy prezentacji, – przygotowanie prezentacji, – techniki i środki oratorskie (jak mówić, by być słuchanym), – autoprezentacja jako komunikat, – rola asertywności w efektywnej prezentacji, – sposoby przyciągania uwagi słuchaczy, – zasady prezentacji w grupie, – sposoby radzenia sobie z tremą, lękiem przed wystąpieniami publicznymi..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie 9: Pierwsza pomoc przedmedyczna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu – 10 osób. 4. Czas trwania kursu – 15 h / na 1 osobę (tj. 3 dni po 5 h). 5. Termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2014 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2014 r. 6. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie zatrudnienia na rynku pracy. 7. Minimalny zakres tematyczny kursu obejmuje: 7.1. Zasady prawne udzielania pierwszej pomocy. 7.2. Łańcuch przeżycia. 6.3. Bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo poszkodowanego, ocena miejsca zdarzenia. 7.4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ABC: -przyczyny niedrożności dróg oddechowych, -metody bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych u osoby z urazem i bez urazu. 7.5. Sztuczne oddychanie: -techniki uciskania klatki piersiowej, -głębokość i częstość uciskania klatki piersiowej. 7.6.Poszkodowany nieprzytomny -badanie szczegółowe, -zasady postępowania z chorym nieprzytomnym prawidłowo oddychającym, -pozycja bezpieczna u nieprzytomnego z urazem i bez urazu. 7.7.Złamania, zwichnięcia, skręcenia: -definicja złamania, skręcenia, zwichnięcia, -pierwsza pomoc w złamaniu, zwichnięciu, skręceniu. Zasady doraźnego unieruchomienia. 7.8. Krwawienia, krwotoki zewnętrzne, rodzaje ran -definicje pojęć, -zasady tamowania krwotoków, zasady zaopatrywania ran powierzchownych. 7.9. Zadławienia -definicja, objawy zadławienia -pierwsza pomoc w zadławieniach u dzieci i dorosłych 7.10. Wybrane nagłe zagrożenia środowiskowe. Zasady postepowania w poszczególnych przypadkach: -tonięcie – udar cieplny -odmrożenia -oparzenia -napady drgawkowe -ukąszenie. 8. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy ubezpieczenia, po koszt egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie 10: Warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu – 10 osób. 4. Czas trwania kursu – 15 h / na 1 osobę (tj. 3 dni po 5 h). 5. Termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2014 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2014 r. 6. Program warsztatów winien zawierać co najmniej takie zagadnienia jak: budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, wyszukiwanie swoich słabych i mocnych stron, metody relaksacyjne, skuteczny sposób redukcji agresji. Umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych jak również zwiększenie motywacji wewnętrznej i wiary we własne możliwości..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadania 11: Warsztaty z zakresu kompetencji rodzicielskich.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu – 10 osób. 4. Czas trwania kursu – 15 h / na 1 osobę (tj. 3 dni po 5 h). 5. Termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2014 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2014 r. 6. Celem szkolenia jest: – przekazanie wiedzy na temat wychowania dzieci jako procesu długotrwałego, zmiennego w swoich treściach i formach, – przedstawienie metod i technik wychowania, zadań rodzicielskich względem dzieci sposobu i środków oddziaływania na dzieci w taki sposób, by jego rozwój przebiegał harmonijnie, – przedstawienie roli rodzica w wychowaniu dziecka, technik aktywnego słuchania i wyrażania swoich emocji, – nauczenie nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem, – nauczenie umiejętności aktywnego słuchania i akceptacji uczuć, – nauczenie wspierania procesu usamodzielniania się dzieci, – nauczenie wyciągania konsekwencji z niewłaściwego zachowania w miejsce karania, – nauczenie zauważania potrzeb swoich dzieci i umiejętności odpowiadania na nie, – nauczenie modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez zastosowania przemocy. 7. Tematyka szkolenia powinna obejmować: – cele wychowawcze, – podstawy rodzicielskie, – ochrona własnych granic, – aktywne słuchanie, – potwierdzanie uczuć – ćwiczenia, – stosowanie nagród i kar, – postawy rodzicielskie, – analiza sytuacji konfliktowych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zadanie 12: Warsztaty dot. założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, stworzenia biznes planu oraz pozyskiwania środków ze źródeł zewn. na jej otwarcie i prowadzenie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu – 40 osób. 4. Szkolenie ma odbywać się w 3 grupach (tj. 2 grupy po 13 osób, jedna grupa 14 osób). 5. Czas trwania kursu – 24 h / na 1 osobę (tj. 3 dni po 8 godzin) 6. Termin rozpoczęcia kursu: sierpień 2014 r., a zakończenie kursu – maksymalnie do 15 listopada 2014 r. 7. Minimalny zakres tematyczny szkolenia obejmuje: -sposoby i metody poszukiwania pracy, – analiza rynku pracy, – omówienie i pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych, – rozmowa kwalifikacyjna (ćwiczenia), – analiza potencjału predyspozycji zawodowych i zainteresowań uczestników, – analiza wartości jaką jest praca. Szkolenie ma na celu przygotowanie osób bezrobotnych do skutecznego i samodzielnego rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowanie wniosku, stanowiącego podstawę do przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 8. Rezultaty: 60% uczestników nabędzie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz będzie potrafiło zaprezentować się przed potencjalnym pracodawcą w rozmowie kwalifikacyjnej i określi swoje zainteresowania oraz predyspozycje zawodowe..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zadanie 13: Terapia psychologiczna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby szkolenie odbywało się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Szkolenie musi odbywać się indywidualne z każdym uczestnikiem. 4. Liczba uczestników szkolenia – 5 osób. 5. Czas trwania szkolenia – 5 h zegarowych / na 1 osobę, tj. 5 spotkań po 1 godzinie z przeznaczeniem na 1 uczestnika. 6. Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień 2014 r., a zakończenie szkolenia – maksymalnie do 15 listopada 2014 r. 7. Indywidualne wsparcie psychologiczne powinno obejmować m.in. następujące zagadnienia: – przeprowadzenie wywiadu celem rozpoznania ogólnej struktury osobowości, statusu społecznego, rodzinnego i osobistego beneficjenta, – zdiagnozowanie słabych i mocnych stron funkcjonowania beneficjentów w podstawowych obszarach aktywności życiowej: w rolach społecznych, zawodowych i rodzinnych, – rozpoznanie napięcia emocjonalnego w sytuacji stresu (wykształcenie postawy asertywnej, wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem i złością), – zwiększenie świadomości swoich praw osobistych i możliwości ich realizowania, – podniesienie poczucia własnej wartości..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Pobierz >>> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pobierz >>> Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pobierz >>> Załącznik Nr 2 – Formularz Ofertowy

Pobierz >>> Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy

Pobierz >>> Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy

Pobierz >>> Załącznik Nr 5 – Informacja w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

Pobierz >>> Załącznik Nr 6 – Ogólne warunki umowy

 

 

Pobierz >>> Rozstrzygnięcie postępowania

Pobierz >>> Streszczenie oceny ofert

Pobierz >>> Rozstrzygnięcie postępowania Zadanie 3 Kurs prawa jazdy kat. B.

Pobierz >>> Rozstrzygnięcie postępowania Zadania 13 Terapia psychologiczna

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim