Sępólno Krajeńskie: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU!!!, Numer ogłoszenia: 155634 – 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Sępólno Krajeńskie: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU!!!,
Numer ogłoszenia: 155634 – 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3888450, faks 052 3888451.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-sepolno.pl.
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU!!!,.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w trakcie prowadzenia szkoleń w projekcie: Twoja wiedza drogą do sukcesu!!! realizowanym w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 1) Usługi będą świadczone dla uczestników szkoleń: – Kurs kroju i szycia. Liczba uczestników kursu – 10 osób. Czas trwania kursu 130h. – Kurs z obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Liczba uczestników kursu – 12 osób. Czas trwania kursu 120h. – Kurs prawa jazdy kat. B. Liczba uczestników kursu 20 osób. Czas trwania kursu 30h teorii. – Kurs z podstaw języka angielskiego. Liczba uczestników kursu – 8 osób. Czas trwania kursu 60h. – Kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych. Liczba uczestników kursu – 21 osób. Czas trwania kursu 130h. – Trening umiejętności psychospołecznych. Liczba uczestników szkolenia – 75 osób. Czas trwania kursu 24h. – Warsztaty szybkiego uczenia się i zapamiętywania (mnemotechniki). Liczba uczestników warsztatów 10 osób. Czas trwania kursu 32h. – Warsztaty z zasad kreowana własnego wizerunku. Liczba uczestników warsztatów – 20 osób. Czas trwania kursu 16h. – Pierwsza pomoc przedmedyczna. Liczba uczestników kursu – 10 osób. Czas trwania kursu 15 h. – Warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem. Liczba uczestników warsztatów – 10 osób. Czas trwania kursu 15h. – Warsztaty z zakresu kompetencji rodzicielskich. Liczba uczestników warsztatów – 10 osób. Czas trwania kursu 15h. – Warsztaty dot. założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, stworzenia biznes planu oraz pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych na jej otwarcie i prowadzenie. Liczba uczestników warsztatów – 40 osób. Czas trwania kursu 24h. 2) Przez usługę cateringową Zamawiający rozumie usługę przygotowania, dostarczenia i podawania posiłków. 3) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: – przygotowania, dowozu (środkami transportu dopuszczonymi do transportu żywności – zgodnie z właściwymi przepisami) i podawania posiłków w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego, gdzie będą odbywały się szkolenia, – podawania gorącego posiłku, który będzie posiadał temperaturę co najmniej + 60 °C, – świadczenie usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, – przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania, dostarczania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.), – świadczenia usług cateringowych w naczyniach jednorazowego użytku wraz ze sztućcami, – przygotowana kawy i herbaty w termosach, – dostarczenia: plastikowych, jednorazowych kubków do napojów zimnych oraz styropianowych kubków + mieszadełek jednorazowych do napojów gorących; serwetek , – estetycznego podawania posiłków. 4) W zakresie przedmiotu zamówienia dostarczonych zostanie maksymalnie 1825 zestawów posiłków. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości posiłków, niż w/w – maksymalna ze względu na specyfikę zamówienia. Zapłata nastąpi za rzeczywiście dostarczoną ilość posiłków na podstawie poszczególnych zleceń Zamawiającego (w zleceniu Zamawiający określi dokładną liczbę posiłków). Wykonawca zapewni stałą cenę jednostkową netto w okresie obowiązywania umowy. 5) Usługa cateringowa świadczona będzie sukcesywnie w okresie od maja 2014 r. do 15 listopada 2014 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w dostarczaniu posiłków. 6) Posiłki będą dostarczane do miejsca wyznaczone przez Zamawiającego na terenie miasta Sępólno Krajeńskie, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 16.00 za wyjątkiem świąt i niedziel. W wyjątkowych sytuacjach posiłki mogą być dostarczane do godz. 20.00. 7) Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach określonych w zleceniu przesłanym Wykonawcy najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w terminach określonych w harmonogramach (harmonogram na pierwszy miesiąc zostanie przedstawiony Wykonawcy w dniu podpisania umowy, harmonogramy na kolejne miesiące będą przedstawione Wykonawcy co najmniej na 2 tygodnie przed kolejnym miesiącem realizacji przedmiotu umowy; zmiany harmonogramu nie stanowią zmiany treści umowy, przy czym powinny być one dokonywane z odpowiednim wyprzedzeniem po zasięgnięciu opinii Wykonawcy) oraz według wskazań określonych przez Zamawiającego. 8) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do zaopiniowania na tydzień przed rozpoczęciem miesiąca jadłospisu na dany miesiąc: jeśli Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy jadłospisu nie zgłosi uwag co do jego zapisów, oznacza to jego akceptację – w przypadku zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonego jadłospisu, do czasu uzgodnienia przez strony jego składu, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków na podstawie ostatniego uzgodnionego jadłospisu. 9) Gorący posiłek obiadowy przeznaczony na jedną osobę składać się będzie z zestawu obiadowego, o składzie: – porcja mięsa lub ryby o wadze nie mniejszej niż 150 g, przygotowywana w sposób różnorodny, dopuszcza się również pierogi; makaron; naleśniki o wadze nie mniej niż 300 g, – jeden dodatek obiadowy o wadze nie mniejszej niż 250 g (dotyczy: ziemniaki, ryż, kasza, kluski, frytki itp.), – drugi dodatek obiadowy o wadze nie mniejszej niż 150 g (dotyczy: surówka, sałatka itp.) – trzeci dodatek obiadowy w formie 0,5 litra napoju (woda niegazowana bądź sok owocowy). 10) Zestaw deserowy przeznaczony na jedną osobę składać się będzie z: – min. 1 kawa 0,2 l , min.1 herbata 0,2 l, – ciasto min. 100g, podane na tackach jednorazowych, – 2 porcje cukru, 1 porcji mleka do kawy lub śmietanki. – napój owocowy bądź woda niegazowana podana w dzbankach do wyboru (min 0,2l na osobę). 11) Wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być bezwzględnie świeże, przyrządzone w dniu świadczenia usługi, muszą charakteryzować się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników oraz estetyki podania. Produkty przetworzone (takie jak kawa, herbata, soki i inne) będą posiadały odpowiednią datę przydatności do spożycia i temperaturę. Dania i napoje ciepłe będą podane w taki sposób, aby przez czas trwania usługi utrzymywana była ich stała odpowiednio wysoka temperatura. 12) Posiłki będą przygotowywane przez Wykonawcę w obiekcie, dla którego Wykonawca posiada decyzję o dopuszczeniu do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowywania posiłków w miejscu ich produkcji wskazanym przez Wykonawcę. 13) Wykonawca odpowiada za dostawę przedmiotu zamówienia oraz przekazanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności. 14) W przypadku nieprzewidzianych sytuacji z powodu, których Wykonawca nie będzie w stanie dostarczyć własnych posiłków jest on zobowiązany do zapewnienia posiłków nie gorszej jakości, pokrycia ewentualnej różnicy w kosztach oraz zachowania uzgodnionego terminu dostaw. Zadanie 2: Świadczenie usługi cateringowej polegającej na zapewnieniu poczęstunku w formie stołu szwedzkiego na spotkanie integracyjne podsumowujące projekt Twoja wiedza drogą do sukcesu!!! realizowanego w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 1) Usługa zostanie zrealizowana na zakończenie projektu w dniu 28 listopada 2014r. Czas trwania usługi max. 3 godziny w przedziale czasowym od godziny 12:00 do 15:00. 2) Przez usługę cateringową Zamawiający rozumie usługę przygotowania, dostarczenia i podawania posiłków dla 75 osób objętych przedmiotem zamówienia. 3) Wykonawca w ramach zamówienia zapewni lokal na terenie Sępólna Krajeńskiego, który dostosowany jest dla min. 75 osób. Wykonawca ponosi koszty wynajęcia lokalu. 4) Wykonawca musi zabezpieczyć obsługę kelnerską. 5) Wymagania odnośnie realizacji usługi przez Wykonawcę: – zapewnienie transportu, tj. dostarczenie usługi na miejsce jej świadczenia, – zapewnienie kompletnego sprzętu gastronomicznego do tego typu usługi, m.in. termosy do kawy i herbaty, zastawa nie może być jednorazowego użytku, sztućce metalowe, szklane dzbanki na soki. Użyte naczynia mają być czyste, nieuszkodzone i wysterylizowane, – Wykonawca zapewni serwetniki z papierowymi serwetkami gastronomicznymi, – wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być bezwzględnie świeże, przyrządzone w dniu świadczenia usługi, muszą charakteryzować się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników oraz estetyki podania. Produkty przetworzone (takie jak kawa, herbata, soki i inne) będą posiadały odpowiednią datę przydatności do spożycia i temperaturę, – Wykonawca będzie dbał o przygotowanie posiłków oraz o zachowanie zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych, – posiłki będą przygotowywane przez Wykonawcę w obiekcie, dla którego Wykonawca posiada decyzję o dopuszczeniu do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowywania posiłków w miejscu ich produkcji wskazanym przez Wykonawcę, – Wykonawca odpowiada za dostawę przedmiotu zamówienia oraz przekazanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności, – W przypadku nieprzewidzianych sytuacji z powodu, których Wykonawca nie będzie w stanie dostarczyć własnych posiłków jest on zobowiązany do zapewnienia posiłków nie gorszej jakości, pokrycia ewentualnej różnicy w kosztach oraz zachowania uzgodnionego terminu dostaw. 6) Menu serwowane w dniu spotkania: – butelkowana woda mineralna (butelki szklane o pojemności 0,25l – 0,33l każda) – woda niegazowana 40 szt., woda gazowana 35 szt. – soki owocowe w dzbankach – 5l sok jabłkowy, 5l sok pomarańczowy, – kawa serwowana do filiżanek – bez ograniczeń, co najmniej 0,45 l/os. – herbata serwowana do filiżanek – bez ograniczeń co najmniej 0,45l/os. – (torebki herbaty pakowane w indywidualne zamykane koperty – 4 rodzaje w tym czarna), – porcjowana śmietanka do kawy – 150 szt., – cukier pakowany w małe saszetki – 150 szt., – świeża cytryna w plasterkach – 75 szt., – ciasto świeże porcjowane, dwa rodzaje min. 110 g każdy kawałek – 150 szt., – świeże owoce – min. 3 rodzaje do wyboru: np. banany całe, winogrona białe w kiściach, winogrona zielone w kiściach, mandarynki, pomarańcze obrane i pokrojone w okrągłe plastry, grejpfrut obrany i pokrojony w okrągłe plastry, brzoskwinia pokrojona w ćwiartki bez pestki, – waga łączna co najmniej 15 kg, – mini kanapeczki podane w dekoracyjny sposób co najmniej 4 rodzaje – waga jednej co najmniej 30 g – co najmniej 300 szt., – bufet sałatkowy – 3 rodzaje sałatek podanych w dekoracyjny sposób – waga jednej porcji co najmniej 120g/os., – przekąski gorące – wybór spośród co najmniej 8 rodzajów, np.: pomidory faszerowane, schab faszerowany śliwką lub morelą, paszteciki, pieczarki faszerowane, ciepłe bułeczki drożdżowe nadziewane, ciepłe pierożki, itp. (4 szt./os. – w ilości co najmniej 120g). Przekąski gorące wybierane przez Zamawiającego na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę menu. 7) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do zaopiniowania na tydzień przed rozpoczęciem spotkania szczegółowego menu: jeśli Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy menu nie zgłosi uwag co do jego zapisów, oznacza to jego akceptację. 8) Zamawiający ma prawo zmienić liczbę osób biorących udział w cateringu nie później niż na 2 dni kalendarzowe przed terminem rozpoczęcia spotkania. W sytuacji zgłoszenia przez Zamawiającego mniejszej niż pierwotnie liczby uczestników cateringu, wynagrodzenie za daną usługę cateringową ulega obniżeniu proporcjonalnie do ostatecznej liczby uczestników cateringu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1, 55.31.20.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, wymienionego w Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, wymienionego w Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, wymienionego w Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, wymienionego w Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, wymienionego w Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

4.1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ), 4.2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, w przypadku gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów ( jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops-sepolno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ze środków budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz >>> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pobierz >>> Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Pobierz >>> Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy

Pobierz >>> Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy.

Pobierz >>> Załącznik Nr 4 – Informacja w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

Pobierz >>> Załącznik Nr 5 – Ogólne warunki umowy

Zamawiający omyłkowo nie zamieścił w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o przewidzianych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w związku z powyższym dodano zapisy umowne w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 155634-2014 z dnia 2014-05-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Sępólno Krajeńskie
Zadanie 1: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w trakcie prowadzenia szkoleń w projekcie: Twoja wiedza drogą do sukcesu!!! realizowanym w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,…
Termin składania ofert: 2014-05-16


Numer ogłoszenia: 155772 – 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 155634 – 2014 data 08.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3888450, fax. 052 3888451.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 1) Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 2) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 3) Nastąpi zmiana przedmiotu umowy w szczególności dotycząca względów organizacyjnych, technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków publicznych. 4) Nastąpi zmiana przepisów prawnych, mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy. 5) Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie. 6) Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 2. Zmiany ilości posiłków lub osób, stanowiących przedmiot umowy w ramach Zadania 1 i Zadania 2 do wysokości kwot umownych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 nie są zmianą postanowień umowy i nie wymagają aneksowania. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie..

 

Pobierz >>> Rozstrzygnięcie postępowania

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim