Sępólno Krajeńskie: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU!!! Numer ogłoszenia: 85527 – 2012; data zamieszczenia: 16.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Sępólno Krajeńskie: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH
DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU!!!
Numer ogłoszenia: 85527 – 2012; data zamieszczenia: 16.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3888450, faks 052 3888451.
? Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-sepolno.pl oraz bip.gmina-sepolno.pl
? Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU!!!.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w trakcie prowadzenia szkoleń w projekcie: Twoja wiedza drogą do sukcesu!!! realizowanym w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 2) Usługi będą świadczone w 2012 r. i 2013 r. dla uczestników szkoleń: a) Trening umiejętności psychospołecznych. Liczba uczestników szkolenia – 51 osób w 2012 roku i 57 osób w 2013 roku. Czas trwania szkolenia – 24 h. b) Warsztaty z zasad budowania budżetu domowego i racjonalnego gospodarowania – Liczba uczestników warsztatów – 30 osób w 2012 roku i 35 osób w 2013 roku. Czas trwania szkolenia – 16 h. c) Kurs spawacza I poziom. Liczba uczestników kursu – 7 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. Czas trwania kursu – 180 h. d) Kurs kroju i szycia. Liczba uczestników kursu – 6 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. Czas trwania kursu – 130 h. e) Kursu prawa jazdy kat. B. Liczba uczestników kursu – 10 osób w 2012 roku i 11 osób w 2013 roku. Czas trwania kursu – 60 h. f) Przyuczenie do zawodu brukarza. Liczba uczestników kursu – 6 osób w 2012 roku i 6 osób w 2013 roku. Czas trwania kursu – 150 h. g) Kurs obsługi kasy fiskalnej i komputera. Liczba uczestników kursu – 11 osób w 2012 roku i 11 osób w 2013 roku. Czas trwania kursu – 80 h. h) Kurs z obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym. Liczba uczestników kursu – 7 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. Czas trwania kursu – 120 h. i) Warsztaty z trenerem pracy rozszerzone o elementy prowadzenia własnej działalności gospodarczej na przykładzie spółdzielni socjalnej. Liczba uczestników warsztatów – 30 osób w 2012 roku i 35 osób w 2013 roku. Czas trwania szkolenia – 40 h. 3) Przez usługę cateringową Zamawiający rozumie usługę przygotowania, dostarczenia i podawania posiłków. 4) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: – przygotowania, dowozu (środkami transportu dopuszczonymi do transportu żywności – zgodnie z właściwymi przepisami) i podawania posiłków w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego, gdzie będą odbywały się szkolenia, – podawania gorącego posiłku, który będzie posiadał temperaturę co najmniej + 60 °C, – świadczenie usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, – przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania, dostarczania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.), – świadczenia usług cateringowych w naczyniach jednorazowego użytku wraz ze sztućcami, – przygotowana kawy i herbaty w termosach, – dostarczenia: plastikowych, jednorazowych kubków do napojów zimnych oraz styropianowych kubków + mieszadełek jednorazowych do napojów gorących; serwetek , – estetycznego podawania posiłków. 5) W zakresie przedmiotu zamówienia dostarczonych zostanie maksymalnie 2564 zestawów posiłków. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości posiłków, niż w/w – maksymalna ze względu na specyfikę zamówienia. Zapłata nastąpi za rzeczywiście dostarczoną ilość posiłków na podstawie poszczególnych zleceń Zamawiającego (w zleceniu Zamawiający określi dokładną liczbę posiłków). Wykonawca zapewni stałą cenę w okresie obowiązywania umowy. 6) Usługa cateringowa świadczona będzie sukcesywnie w okresie: I Etap : od kwietnia 2012 roku do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w dostarczaniu posiłków. II Etap: od kwietnia 2013 roku do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w dostarczaniu posiłków. 7) Posiłki będą dostarczane do miejsca wyznaczone przez Zamawiającego na terenie miasta Sępólno Krajeńskie, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 16.00 za wyjątkiem świąt i niedziel. W wyjątkowych sytuacjach posiłki mogą być dostarczane do godz. 20.00. 8) Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach określonych w zleceniu przesłanym Wykonawcy najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w terminach określonych w harmonogramach (harmonogram na pierwszy miesiąc zostanie przedstawiony Wykonawcy w dniu podpisania umowy, harmonogramy na kolejne miesiące będą przedstawione Wykonawcy co najmniej na 2 tygodnie przed kolejnym miesiącem realizacji przedmiotu umowy; zmiany harmonogramu nie stanowią zmiany treści umowy, przy czym powinny być one dokonywane z odpowiednim wyprzedzeniem po zasięgnięciu opinii Wykonawcy) oraz według wskazań określonych przez Zamawiającego. 9) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do zaopiniowania na tydzień przed rozpoczęciem miesiąca jadłospisu na dany miesiąc: jeśli Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy jadłospisu nie zgłosi uwag co do jego zapisów, oznacza to jego akceptację – w przypadku zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonego jadłospisu, do czasu uzgodnienia przez strony jego składu, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków na podstawie ostatniego uzgodnionego jadłospisu. 10) Gorący posiłek obiadowy przeznaczony na jedną osobę składać się będzie z zestawu obiadowego, o składzie: – porcja mięsa lub ryby o wadze nie mniejszej niż 150 g, przygotowywana w sposób różnorodny, dopuszcza się również pierogi; makaron; naleśniki o wadze nie mniej niż 300 g, – jeden dodatek obiadowy o wadze nie mniejszej niż 250 g (dotyczy: ziemniaki, ryż, kasza, kluski, frytki itp.), – drugi dodatek obiadowy o wadze nie mniejszej niż 150 g (dotyczy: surówka, sałatka itp.) – trzeci dodatek obiadowy w formie o,5 litra napoju (woda niegazowana bądź sok owocowy). 11) Zestaw deserowy przeznaczony na jedną osobę składać się będzie z: – min. 1 kawa 0,2 l , min.1 herbata 0,2 l, – ciasto min 100g, podane na tackach jednorazowych, – 2 porcje cukru, 1 porcji mleka do kawy lub śmietanki. – napój owocowy bądź woda niegazowana podana w dzbankach do wyboru (min 0,2l na osobę). 12) Wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być bezwzględnie świeże, przyrządzone w dniu świadczenia usługi, muszą charakteryzować się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników oraz estetyki podania. Produkty przetworzone (takie jak kawa, herbata, soki i inne) będą posiadały odpowiednią datę przydatności do spożycia i temperaturę. Dania i napoje ciepłe będą podane w taki sposób, aby przez czas trwania usługi utrzymywana była ich stała odpowiednio wysoka temperatura. 13) Posiłki będą przygotowywane przez Wykonawcę w obiekcie, dla którego Wykonawca posiada decyzję o dopuszczeniu do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowywania posiłków w miejscu ich produkcji wskazanym przez Wykonawcę. 14) Wykonawca odpowiada za dostawę przedmiotu zamówienia oraz przekazanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności. 15) W przypadku nieprzewidzianych sytuacji z powodu, których Wykonawca nie będzie w stanie dostarczyć własnych posiłków jest on zobowiązany do zapewnienia posiłków nie gorszej jakości, pokrycia ewentualnej różnicy w kosztach oraz zachowania uzgodnionego terminu dostaw..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
? Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
? Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, tj. świadczenie usług cateringowych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
? Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
? III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
? III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
? III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
? III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
? III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
? III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
? III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
? aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
? III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
4.1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ), 4.2. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 4 do SIWZ, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 1) Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 2) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops-sepolno.pl oraz www.bip.gmina-sepolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj…
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2012 godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj…
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ze środków budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

POBIERZ >>>>> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego pn. ?Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu ?Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!? informujemy, że przetarg wygrała Restauracja i Kawiarnia ?SŁONECZNA? Andrzej Piekut, ul. Baczyńskiego 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę jednostkową za wykonanie przedmiotu zamówienia(usługa cateringowa dla jednej osoby) w wysokości 19,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium – cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.

POBIERZ >>>>> Streszczenie oceny ofert

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim