Spotkanie rekrutacyjne dla II i III grupy uczestników projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim”

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sępólnie Krajeńskim realizuje projekt pt.: „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim” w okresie od 01.04.2017r. do 30.06.2018r.

 

Dnia 15.05.2017 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla II i III grupy uczestników projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim”

Celem projektu jest zwiększenie na terenie gminy Sępólno Krajeńskie  dostępności do usług społecznych poprzez przeszkolenie 10 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej z kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej i zatrudnienie ich do świadczenia względem 20 osób niepełnosprawnych, klientów OPS z terenu gminy Sępólno Krajeńskie usług opiekuńczych. Celem projektu jest również udzielenie wsparcia uzupełniającego dla 10 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych poprzez działania ukierunkowane na podnoszenie ich umiejętności  faktycznych służących poprawie jakości usług opiekuńczych.

W ramach projektu dla 10 klientów OPS z kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przewidziano następujące działania:

  • 210-godzinne szkolenie dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych;
  • 12 – miesięczne zatrudnienie na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach umowy o pracę;

Dla 20 osób niepełnosprawnych zaplanowano:

  • 12-miesięczne wsparcie asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej,
  • 12-miesieczne wsparcie trenerów aktywności;

10 opiekunów faktycznych otrzyma następujące wsparcie:

  • prowadzone przez specjalistę grupy wsparcia,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • cykliczne spotkania z innymi specjalistami.

Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie

Jednocześnie informujemy, iż do dnia 09 czerwca 2017 roku trwa rekrutacja dla II i III grupy uczestników. Ankiety rekrutacyjne można pobrać
w biurze nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim ul. Szkolna 8.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 52 388 84 50, 52 388 84 56, 52 388 84 57.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim