Świadczenie wychowawcze (500+)

Świadczenia wychowawcze

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu, a także opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeśli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ PO ZMIANACH

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r.  o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) ulegają zmianie zasady przyznawania świadczenia wychowawczego.

Najważniejsze zmiany:

  1. Rezygnacja z kryterium dochodowego.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 roku życia bez względu na dochód uzyskiwany przez rodzinę.

  1. Brak wymogu ustalenia alimentów.

Przyznanie świadczenia wychowawczego dla rodzica samotnie wychowującego dziecko nie jest już uzależnione od zasądzenia alimentów od drugiego rodzica.

  1. 3-miesięczny okres na złożenie wniosku w przypadku urodzenia dziecka.

Jeżeli rodzic, opiekun faktyczny lub opiekun prawny dziecka złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka lub objęcia go opieką, świadczenie wychowawcze zostanie przyznane z wyrównaniem od dnia urodzenia lub objęcia opieką. Ta regulacja dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

  1. Ciągłość świadczeń w przypadku śmierci rodzica.

Przepis ten pozwala na przyznanie świadczenia drugiemu z rodziców w ciągłości w przypadku śmierci  rodzica, któremu wypłacane było świadczenie lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Warunkiem jest złożenie wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia zgonu. Przepis ten dotyczy także opiekuna prawnego i faktycznego dziecka.

  1. Brak decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze.

Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na adres poczty elektronicznej podany we wniosku. W przypadku braku adresu e-mailowego, informację będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

  1. Terminy składania wniosków – od roku 2021.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim