Świadczenie wychowawcze (500+)

Uwaga! Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 października 2017 roku przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentacją do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz dokumentami w okresie od 1 września do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

Świadczenie wychowawcze płatne jest na podstawie  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195 z późn. zm.)

Świadczenie wychowawcze – program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparciem może być objęta rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko wynosi 1200 zł. Istotne jest, że w składzie rodziny brane są pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też są dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wnioski te należy składać nie w organie gminy lecz w powiatowych centrach pomocy rodzinie).

Wniosek o w/w świadczenie należy składać raz do roku. Można to zrobić przez Internet lub osobiście w OPS w Sępólnie Krajeńskim. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Rodziny, w których chociażby jeden z członków rodziny przebywa poza granicami RP, składają wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Tutejsza instytucja przekaże dokumentację według właściwości Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Toruniu, celem ustalenia prawa do stosownego świadczenia. Nie dotyczy to członków rodzin wyjeżdżających lub przebywających poza granice RP z powodu: pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia).

Do wniosku o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko na okres od 01-10-2017 roku do 30-09-2018 roku należy przedłożyć:

 • zaświadczenie lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648 i 859), dotyczące każdego członka rodziny za 2016 rok:
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2016 roku,
 • przetłumaczone zaświadczenie/oświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w roku 2016 pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • zaświadczenie/oświadczenie z ZUS lub KRUS o wypłaconym zasiłku chorobowym w roku 2016,
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko w roku 2016,
 • umowę dzierżawy sporządzoną dla celów emerytalno-rentowych,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku,
 • oświadczenie/orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • zmiany dochodowe po roku 2016 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o pracę, staż, zlecenie, dzieło, oświadczenie o otwarciu działalności gospodarczej, oświadczenie o uzyskaniu prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych, zasiłku macierzyńskim po utracie zatrudnienia, renty, emerytury wraz z zaświadczeniem/oświadczeniem o dochodzie netto za drugi miesiąc,
 • osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu za rok 2016, przedkładają: świadectwo pracy oraz PIT 11, PIT 37 wraz z załącznikami
  lub inny za rok 2016.

 

Do wniosku o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie na okres od 01-10-2017 roku do 30-09-2018 roku należy przedłożyć:

 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 • prawomocny wyrok sądu w zakresie rozwodu lub separacji,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

 

 Wnioski wydawane są w siedzibie tutejszego ośrodka w biurze nr 3.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim