Terminy wypłat dodatku mieszkaniowego

WYPŁATA DODATKU MIESZKANIOWEGO

  • Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
  • Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
  • Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc.
  • W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie starającej się o dodatek, bezpośrednio.
  • Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie, starającej się o dodatek.

Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul Jagiellońska 3 w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. T. Kościuszki 11.

DODATKI MIESZKANIOWE

10 STYCZNIA 2017 R.

10 LUTEGO 2017 R.

10 MARCA 2017 R.

10 KWIETNIA 2017 R.

10 MAJA 2017 R.

9 CZERWCA 2017 R.

10 LIPCA 2017 R.

10 SIERPNIA 2017 R.

8 WRZEŚNIA 2017 R.

10 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

10 LISTOPADA 2017 R.

8 GRUDNIA 2017 R.

 

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

10 LUTEGO 2017 R.

10 MARCA 2017 R.

10 KWIETNIA 2017 R.

10 MAJA 2017 R.

9 CZERWCA 2017 R.

10 LIPCA 2017 R.

10 SIERPNIA 2017 R.

8 WRZEŚNIA 2017 R.

10 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

10 LISTOPADA 2017 R.

9, 19 GRUDNIA 2017 R.

 

DODATEK ENERGETYCZNY

27 STYCZNIA 2017 R.

10 LUTEGO 2017 R.

10 MARCA 2017 R.

10 KWIETNIA 2017 R.

10 MAJA 2017 R.

9 CZERWCA 2017 R.

10 LIPCA 2017 R.

10 SIERPNIA 2017 R.

8 WRZEŚNIA 2017 R.

10 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

10 LISTOPADA 2017 R.

8 GRUDNIA 2017 R.