Terminy wypłat dodatku mieszkaniowego

WYPŁATA DODATKU MIESZKANIOWEGO

  • Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
  • Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
  • Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc.
  • W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie starającej się o dodatek, bezpośrednio.
  • Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie, starającej się o dodatek.

Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul Jagiellońska 3 w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. T. Kościuszki 11.

DODATKI MIESZKANIOWE

10 STYCZNIA 2018 R.

9 LUTEGO 2018 R.

9 MARCA 2018 R.

10 KWIETNIA 2018 R.

10 MAJA 2018 R.

8 CZERWCA 2018 R.

10 LIPCA 2018 R.

10 SIERPNIA 2018 R.

10 WRZEŚNIA 2018 R.

10 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

9 LISTOPADA 2018 R.

10 GRUDNIA 2018 R.

 

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

9 LUTEGO 2018 R.

9 MARCA 2018 R.

10 KWIETNIA 2018 R.

10 MAJA 2018 R.

8 CZERWCA 2018 R.

10 LIPCA 2018 R.

10 SIERPNIA 2018 R.

10 WRZEŚNIA 2018 R.

10 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

9 LISTOPADA 2018 R.

10 GRUDNIA 2018 R.

 

DODATEK ENERGETYCZNY

29 STYCZNIA 2018 R.

9 LUTEGO 2018 R.

9 MARCA 2018 R.

10 KWIETNIA 2018 R.

10 MAJA 2018 R.

8 CZERWCA 2018 R.

10 LIPCA 2018 R.

10 SIERPNIA 2018 R.

10 WRZEŚNIA 2018 R.

10 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

9 LISTOPADA 2018 R.

10 GRUDNIA 2018 R.