Terminy wypłat dodatku mieszkaniowego

WYPŁATA DODATKU MIESZKANIOWEGO

  • Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
  • Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
  • Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc.
  • W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie starającej się o dodatek, bezpośrednio.
  • Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie, starającej się o dodatek.

Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul Jagiellońska 3 w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. T. Kościuszki 11.

DODATKI MIESZKANIOWE

8 STYCZNIA 2021 R.

10 LUTEGO 2021 R.

10 MARCA 2021 R.

9 KWIETNIA 2021 R.

10 MAJA 2021 R.

10 CZERWCA 2021 R.

9 LIPCA 2021 R.

10 SIERPNIA 2021 R.

10 WRZEŚNIA 2021 R.

8 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

10 LISTOPADA 2021 R.

10 GRUDNIA 2021 R.

 

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

10 LUTEGO 2021 R.

10 MARCA 2021 R.

9 KWIETNIA 2021 R.

10 MAJA 2021 R.

10 CZERWCA 2021 R.

9 LIPCA 2021 R.

10 SIERPNIA 2021 R.

10 WRZEŚNIA 2021 R.

8 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

10 LISTOPADA 2021 R.

10 GRUDNIA 2021 R.

 

DODATEK ENERGETYCZNY

29 STYCZNIA 2021 R.

10 LUTEGO 2021 R.

10 MARCA 2021 R.

9 KWIETNIA 2021 R.

10 MAJA 2021 R.

10 CZERWCA 2021 R.

9 LIPCA 2021 R.

10 SIERPNIA 2021 R.

10 WRZEŚNIA 2021 R.

8 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

10 LISTOPADA 2021 R.

10 GRUDNIA 2021 R.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim