Terminy wypłat zasiłków okresowych, stałych i celowych

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

 

Wnioski o pomoc są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż 1 miesiąc od daty złożenia wniosku.

ZASIŁKI OKRESOWE, ZASIŁKI STAŁE

ZASIŁKI CELOWE „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”,
ZASIŁEK CELOWY, SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

24 STYCZNIA 2020 R.

31 STYCZNIA 2020 R.

21 LUTEGO 2020 R.

28 LUTEGO 2020 R.

20 MARCA 2020 R.

27 MARCA  2020 R.

24 KWIETNIA 2020 R.

30 KWIETNIA 2020 R.

22 MAJA 2020 R.

29 MAJA 2020 R.

19 CZERWCA 2020 R.

26 CZERWCA 2020 R.

24 LIPCA 2020 R.

31 LIPCA 2020 R.

21 SIERPNIA 2020 R.

28 SIERPNIA 2020 R.

25 WRZEŚNIA 2020 R.

30 WRZEŚNIA 2020 R.

23 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

30 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

20 LISTOPADA 2020 R.

27 LISTOPADA 2020 R.

18 GRUDNIA 2020 R.

18 GRUDNIA 2020 R.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim