Trwa realizacja projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, iż od 01 kwietnia 2017 roku trwa realizacja projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Od 1 lipca 2017 roku 10 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych świadczy usługi w środowiskach 20 osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.

Od miesiąca sierpnia 2017 roku realizowane jest indywidualne wsparcie psychologiczne dla 10 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych.

Ponadto od miesiąca września 2017 roku dla opiekunów faktycznych odbywają się spotkania z terapeutą do prowadzenia grup wsparcia oraz poradnictwo specjalistyczne.

Projekt „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim” realizowany będzie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim