Trwa rekrutacja do projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, iż trwa rekrutacja do projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym dnia 04.04.2017 roku w sali nr 5 Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Szkolnej 8, odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla I grupy kandydatów do odbycia szkolenia dla Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu rekrutacyjnym udział wzięło 19 kandydatów, których Dyrektor OPS Pani Izabela Fröhlke zapoznała z założeniami projektu oraz planowanymi działaniami. Kandydaci wypełnili ankiety rekrutacyjne, będące pierwszym etapem rekrutacji.  Osoby z najwyższą liczbą punktów zostaną zaproszone na rozmowy rekrutacyjne w późniejszym terminie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przypomina, iż ankiety rekrutacyjne można pobrać w siedzibie OPS lub ze strony internetowej ops- sepolno.pl. Należy je składać w sekretariacie lub biurze nr 2 do dnia 11 kwietnia 2017 roku. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.  52 388 84 56, 52 388 84 57.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim