Umieszczono 27 grudnia 2011 r.

Sępólno Krajeńskie 27 grudnia 2011r.

OPS. 8170.1.9.11
Wg rozdzielnika

W nawiązaniu do otwartego konkursu ofert, mającego na celu wyłonienie realizatora z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim nie dokonał wyboru ofert ze względu na brak oświadczeń oferentów o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.

Zostały złożone 2 oferty:

Oferta nr 1
NZOZ ,,JANTAR” Krajeński Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków oraz Profilaktyki, ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Oferta nr 2
NZOZ Centrum Medyczne SPAMED,
ul. Szkolna 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Obie oferty zostały odrzucone, ponieważ nie spełniły warunku określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
W związku z powyższym konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim