Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

  • Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
  • Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
  • Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
  • Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
  • Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Odpłatności za usługi opiekuńcze:

Odpłatność od 1 października 2015r.
Osoby w gospodarstwie domowym

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie w relacji do kryterium dochodowego w złotych (netto).

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług liczona od całkowitego kosztu 1 godziny usług (w procentach)

Osób w gospodarstwach domowych

odpłatność

1

2

3

do 514,00

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

51401 – 771,00

4%

0,48 zł

771,01 – 1028,00

9%

1,08 zł

1028,01 – 1285,00

18%

2,16 zł

1285,01 – 1542,00

28%

3,36 zł

1542,01 – 1799,00

40%

4,80 zł

1799,01 – 2056,00

60%

7,20 zł

2056,01 – 2158,80

80%

9,60 zł

Powyżej 2158,81

100%

12,00 z

Odpłatność od 1 października 2015r.
Osoby samotnie gospodarującej

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej w relacji do kryterium dochodowego w złotych (netto).

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług liczona od całkowitego kosztu 1 godziny usług (w procentach)

Osób w gospodarstwach domowych

odpłatność

1

2

3

do 634,00

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

634,01 – 951,00

4%

0,48 zł

951,01 – 1268,00

9%

1,08 zł

1268,01 – 1585,00

18%

2,16 zł

1585,01 – 1902,00

28%

3,36 zł

1902,01 – 2219,00

40%

4,80 zł

2219,01 – 2536,00

60%

7,20 zł

2536,01 – 2662,80

80%

9,60 zł

Powyżej 2662,81

100%

12,00 zł