Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

  • Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
  • Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
  • Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
  • Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
  • Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Odpłatności za usługi opiekuńcze:

Odpłatność od 1 stycznia 2020 r.
Osoby w gospodarstwie domowym

Uchwała Nr  XIV/122/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019 r.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie w relacji do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w złotych (netto) Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług liczoną od całkowitego kosztu 1 godziny usług (w procentach)
Osoby w gospodarstwie domowym Odpłatność
1 2 3
do 528,00 do 100%                           Nieodpłatnie Nieodpłatnie
528,01 – 792,00 powyżej 100 do 150%                  4% 0,80 zł
792,01 – 1 056,00 powyżej 150 do 200%                  9% 1,80 zł
1 056,01 – 1 320,00 powyżej 200 do 250%                18% 3,60 zł
1 320,01 – 1 584,00 powyżej 250 do 300%                28% 5,60 zł
1 584,01 – 1 848,00 powyżej 300 do 350%                40% 8,00 zł
1 848,01 – 2 112,00 powyżej 350 do 400%                60% 12,00 zł
2 112,01 – 2 217,60 powyżej 400 do 420%                80% 16,00 zł
powyżej     2 217,61 powyżej 420%                           100% 20,00 zł

Odpłatność od 1 stycznia 2020 r.
Osoby samotnie gospodarującej

Uchwała Nr  XIV/122/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019 r.

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej w relacji do kryterium dochodowego w złotych (netto) Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług liczoną od całkowitego kosztu 1 godziny usług (w procentach)
Osoby samotnie gospodarujące Odpłatność
1 2 3
do 701,00 do 100%                             Nieodpłatnie Nieodpłatnie
701,01 – 1 051,50 powyżej 100 do 150%                   4% 0,80 zł
1 051,51 – 1 402,00 powyżej 150 do 200%                   9% 1,80 zł
1 402,01 – 1 752,50 powyżej 200 do 250%                 18% 3,60 zł
1 752,51 – 2 103,00 powyżej 250 do 300%                 28% 5,60 zł
2 103,01 – 2 453,50 powyżej 300 do 350%                 40% 8,00 zł
2 453,51 – 2 804,00 powyżej 350 do 400%                 60% 12,00 zł
2 804,01 – 2 944,20 powyżej 400 do 420%                 80% 16,00 zł
powyżej     2 944,21 powyżej 420%                            100% 20,00 zł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim