Realizacja zadania 2 „Działania przygotowujące pracowników do wdrożenia zmian organizacyjnych”.

W ramach realizowanego projektu zaplanowano dwa 2 – dniowe szkolenia wyjazdowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu
nr POWR.02.05.00-00-0297/18-00 z dnia 19.11.2019  roku pn.: „Ośrodek Pomocy Społecznejw Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!”

Pierwsze szkolenie wyjazdowe odbyło się w dniach 10-11.08.2020 roku. Tematem szkolenia było: „Nowe rozwiązania organizacyjno-prawne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”. Szkolenie skierowane było do 45 pracowników wraz z kadrą zarządzającą i odbywało się w malowniczej miejscowości Kujanek w gospodarstwie agroturystycznym „POZIOMKA”.

Natomiast drugie szkolenie wyjazdowe odbyło się również w Kujanku w dniach od 13 do 14 sierpnia 2020 roku. Tematem szkolenia było: „Metodyka pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w nowym systemie organizacyjnym”. Szkolenie skierowane było do 30 pracowników wraz z kadrą zarządzającą. Założeniem organizacji szkoleń wyjazdowych było przede wszystkim skierowane wymiernymi korzyściami zarówno dla pracowników OPS oraz funkcjonowania samego Ośrodka. Przede wszystkim miało to wpływ na proces edukacyjny podczas którego nie dochodziło do zakłóceń w związku z bieżącą pracą Ośrodka, a tym samym pozwalało pracownikom na pełne skoncentrowanie się na zagadnieniach merytorycznych. Uczestnicy dzięki temu mieli również możliwość pracy w grupach w formach warsztatowych, co wzmocniło u nich współpracę między sobą w trakcie rozwiązywania trudnych zadań. Umożliwiło również swobodą wymianę doświadczeń i wiedzy między pracownikami, a kadrą szkolącą. Nieznane, przyjazne i malownicze otoczenie pozytywnie wpływało na motywacje pracowników do wdrażania zmian wynikających ze zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

Powyższe szkolenia były bardzo przydatne, rzeczowe, wprowadzające nas pracowników w nowy system organizacyjny, przy czym umożliwiły nam na bieżąco rozwianie powstałych wątpliwości oraz wzmocniło nas, co do zasadności wprowadzanych zmian.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim