Wizyta studyjna

W okresie od 01.05.2020 do 31.12.2020 roku realizowane jest zadanie 2 – „Działania przygotowujące pracowników do wdrożenia zmian organizacyjnych”. W powyższym zadaniu od 28.05.2020 roku zatrudnionych zostało dwóch nowych pracowników socjalnych – zespół ds. pierwszego kontaktu. Następnie realizowane będą szkolenia, mentoring i doradztwo oraz wizyta studyjna do OPS-u pracującego w nowym systemie organizacyjnym pracowników.

W dniach 29-30.06.2020r. odbyła się wizyta studyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu  nr POWR.02.05.00-00-0297/18-00 z dnia 19.11.2019  roku pod tytułem „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!”

20 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim  podczas wizyty zapoznało się z efektami wdrożonych zmian w ramach zrealizowanego projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu pod nazwą „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu przez działania ukierunkowane poprawę obsługi klienta”. Głównym celem powyższego projektu była poprawa skuteczności oraz efektywności pomocy społecznej na terenie gminy Międzyrzecz poprzez wdrożenie nowego modelu pracy, polegającego na oddzieleniu pracy (procedury) administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług socjalnych w ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. Ponadto, celem projektu jest poprawa obsługi zgłaszających się do OPS poprzez zmianę organizacyjną ośrodka, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych. Projekt realizowany był w okresie
od 01.05.2018r. do 30.09.2019r.

Grupa miała okazję podczas trzygodzinnej prelekcji zapoznać się z kwestiami praktycznymi i związanymi z wdrażaną reorganizacją, wprowadzaniem nowych standardów pracy socjalnej, wymianę doświadczeń, konsultacje i niwelowanie obaw pracowników przed wprowadzanymi zmianami.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim