Wnioski do pobrania

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Pobierz wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

Pobierz wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Pobierz wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Pobierz wniosek o ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi – „Becikowe”

Pobierz wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Pobierz wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Pobierz druk zaświadczenia mówiący o pozostawaniu matki pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu Nowe! Obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. !

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Pobierz wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Pobierz oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz oświadczenie – zgoda na przekazywanie świadczenia na konto

Pobierz oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Pobierz oświadczenie o dochodzie członków rodziny nipodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

DODATKI MIESZKANIOWE

Pobierz wniosek o dodatek mieszkaniowy

Pobierz deklaracja o wysokości dochodów

Pobierz wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Do otworzenia dokumentów potrzebna jest przeglądarka plików pdf.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim