Wsparcie doradcy zawodowego

Wsparcie doradcy zawodowego dla pracowników OPS polegać będzie zapobieganiu, profilaktyce, prewencji w kierunku wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych, wzmocnienie roli pracownika socjalnego w aktywizacji osób bezrobotnych, uaktualnienie wiedzy pracowników socjalnych w znajomości specyfiki rynku pracy w związku z gwałtownymi zmianami, przeciwdziałaniu bezrobociu poprzez korelowanie popytu i podaży w różnych zawodach i branży oraz na wszystkich szczeblach edukacji zawodowej, ukierunkowanie w celu zdobywania nowych kwalifikacji.

Zajęcia będą realizowane w formie indywidualnej i grupowej w odpowiedzi na potrzeby pracowników OPS. Wsparcie realizowane od listopada do grudnia 2020 roku.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim