Wyniki konsultacji społecznychWyniki konsultacji społecznych

W okresie od 10 do 22 czerwca 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przeprowadził konsultacje społeczne dotyczące utworzenia na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie w 2021 roku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Centra opiekuńczo – mieszkalne”.

Konsultacje miały na celu poznanie opinii i rozeznanie potrzeb mieszkańców w zakresie utworzenia Centrum opiekuńczo – mieszkalnego i objęły obszar całej Gminy Sępólno Krajeńskie.

 

Formularze zgłaszania uwag oraz ankieta były dostępne:

Do 22 czerwca 2021 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie wpłynęło 79 ankiet, nie wpłynął żaden formularz zgłoszenia uwag.

Respondentów poinformowano, iż badanie ankietowe prowadzone jest w związku z zamiarem przystąpienia w 2021 roku przez Gminę Sępólno Krajeńskie do Programu ,,Centra opiekuńczo – mieszkalne”. Centra są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zapewniając różnorodne formy wsparcia w tym opiekę dzienną i całodobową. Głównym celem działania Centrum jest świadczenie usług osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych poprzez wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych. Poinformowano, iż opinie i uwagi pozwolą oszacować skalę potrzeb w powyższym zakresie. Zapewniono, iż ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy.

Analiza danych ankietowych jasno wskazuje, iż znaczna część społeczności gminy Sępólno posiada wiedzę na temat „Centrum opiekuńczo – mieszkalnego (48 ankietowanych).

Aż 71 osób podkreśliło zapotrzebowanie na świadczenie usług rehabilitacyjnych, lub zapewnienie możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego osób niepełnosprawnych.

41 osób opowiedziało się za utworzeniem Centrum opiekuńczo – mieszkalnego o charakterze dziennym, 39 osób o charakterze całodobowym, 6 ankietowanych nie posiada zdania w temacie.

Większość respondentów ocenia dostęp do tego typu usług jako słaby (średni 17, słaby – 27, bardzo słaby – 23) i dostrzega potrzebę  utworzenia na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego (72 osoby). Tą formą wsparcia zainteresowanych jest aż 65 badanych.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim