Zakończenie projektu „OTWÓRZ OCZY – NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE !!! – CZĘŚĆ 2”

Gmina Sępólno Krajeńskie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w 2020 roku zrealizowała projekt, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie pod nazwą „OTWÓRZ OCZY – NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY  W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE !!! – CZĘŚĆ 2”
w wysokości 52.740,00 zł.

Głównym założeniem projektu był rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Odbiorcami projektu były dzieci, młodzież, rodzice oraz osoby zaangażowane w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.

Naszym celem było:

  • Pogłębienie wiedzy na temat skutków przemocy, w tym z udziałem nastolatków (w roli ofiary jak i sprawcy).
  • Zwiększenie świadomości społeczności Gminy Sępólno Krajeńskie na temat zagrożeń płynących z przemocy.
  • Wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.

Projekt obejmował następujące działania:

  1. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy.
  2. Poszerzanie wiedzy na temat skutków przemocy poprzez: warsztaty, spotkania, pogadanki z udziałem specjalistów dla poszczególnych grup (dzieci i młodzież, nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy oraz pracownicy instytucji zaangażowani na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rodziców, dziadków oraz opiekunów prawnych).
  3. Konkurs plastyczny „Nie oddam swojej mocy –PRZEMOCY!!!”.
  4. Przygotowanie filmu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu przemocy dla szkół z terenu gminy Sępólno Krajeńskie.
  5. Spotkanie dla mieszkańców gminy z osobą która doświadczyła przemocy w swoim życiu.

Pozyskane środki finansowe wzbogaciły działania Gminy Sępólno Krajeńskie i  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim zmierzające do zwiększenia współpracy pomiędzy instytucjami na co dzień zajmującymi się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim  Izabela Fröhlke

 

 

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim