Zaproszenie do udziału w projekcie ,,Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”

logo-pokl-cale

 

 

 

 

Dnia 24 lutego 2014 o godz. 11.00 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Jeziornej 6 w Sępólnie Krajeńskim odbędzie się spotkanie promocyjno-rekrutacyjne w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. projektu pt.”Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”

Zapraszamy osoby w wieku 15-64 lata z terenu miasta i gminy Sępólno Kraj., które są zainteresowane zdobyciem nowych umiejętności i kwalifikacji przydatnych na rynku pracy.

W ramach aktywizacji społecznej oferujemy:
trening umiejętności psychospołecznych, I pomoc przedmedyczną, warsztaty z kreowania własnego wizerunku, warsztaty z radzenia sobie ze stresem, szybkiego uczenia się i zapamiętywania.

W ramach aktywizacji edukacyjnej w 2014 roku planuje się przeprowadzenie:

  • kursu prawa jazdy kat. B dla 20 osób,
  • kursu opiekunek osób starszych i niepełnosprawnych dla 10 osób,
  • kursu z obsługi wózków jezdniowych dla 10 osób,
  • kursu spawacza metodą MAG dla 6 osób,
  • kursu kroju i szycia dla 6 osób,
  • kursu z podstaw angielskiego dla 23 osób.

Instytucją wdrażającą projekt jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Instytucją pośredniczącą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim