Zapytanie ofertowe nr 1

logo-pokl-caleSępólno Krajeńskie, dnia 2011-02-28

OPS.271.1.2011
Dotyczy: Projekt nr UDA – POKL. 07.01.01-04-106/08-04

Zapytanie ofertowe nr 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8 realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach realizacji projektu systemowego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL na następujący przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie szkoleń w zakresie:
przyuczenia do zawodu brukarza,
przyuczenia do zawodu pracownika remontowo-budowlanego,
przyuczenia do zawodu fryzjera,
przyuczenia do zawodu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem, podstawami żywienia oraz obsługą komputera,do zawodu kucharza małej gastronomii
-dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z zapewnieniem sal, materiałów szkoleniowych, posiłków w ramach projektu systemowego pt. ,,Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!?

Pobierz >>> Zapytanie ofertowe <<<
Pobierz >>> Unieważnienie zapytania ofertowego <<<

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim