Zapytanie ofertowe nr OPS. 271.12.2011

logo-pokl-cale

Zapytanie ofertowe nr OPS. 271.12.2011

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim , ul. Szkolna 8 realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach realizacji projektu systemowego w 2011 roku, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ? POKL na następujący przedmiot zamówienia:

1.Przeprowadzenie warsztatów pt. ,,Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dzieci”

1. Tryb udzielenia zamówienia :
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 14.000 euro realizowane jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
Niniejsze zapytanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? z dnia 22 listopada 2010 roku.
2. Przedmiot zamówienia:
1. Przeprowadzenie warsztatów pt. ,,Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dzieci” dla 30 BO projektu systemowego
Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Kod główny: 80000000-4-Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Kod uzupełniający: 80570000-0-Usługi w dziedzinie rozwoju osobistego.

1. Warsztaty powinny obejmować m.in. następujące zagadnienia:
– metody wczesnego wykrywania uzależnień,
-przeciwdziałanie cyberprzemocy,
-rozpowszechnienie wiedzy na temat zakazu stosowania kar cielesnych i nowoczesnych metod wychowawczych.
2. Liczba Beneficjentów Ostatecznych (BO) :
a) 30 osób zakwalifikowanych przez Zamawiającego do udziału w ramach projektu systemowego,,Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!?. Warsztaty będą się odbywać w jednej grupie. Przewidziane jest finansowanie dwóch trenerów.
Wymagana jest kompleksowa realizacja w/w usług. Niedopuszczalne jest składanie ofert z wyłączeniem materiałów szkoleniowych.
3. Termin realizacji listopad 2011r.
4. Wymiar czasowy:
-24 godziny dydaktyczne
5. Miejsce przeprowadzenia warsztatów teren Sępólna Krajeńskiego, województwo kujawsko-pomorskie. Salę zapewnia Zamawiający. Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, list obecności, zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz stałej współpracy z Zamawiającym. Wszystkie dokumenty i materiały muszą być opatrzone logo POKL.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania niniejszego zapytania ofertowego w przypadku, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
3. Istotne warunki zamówienia
A. Wykonawca powinien posiadać wysokie zdolności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów, powinna go cechować samodzielność, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej, zdolności organizacyjne.
B. Wykonawca powinien mieć doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w zakresie tematyki warsztatów.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
A. Cv zgodne z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego (osoba nie prowadząca działalności gospodarczej).
B. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone przepisami art.22 ust. 1 ustawy PZP stanowiące załącznik nr 3.
C. Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie.
D. Oświadczenie w treści akceptującego konieczność umieszczania oznaczeń EFS, POKL jako załącznik nr 4.
5. Wymagane powyżej dokumenty w formie kserokopii muszą być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu (dokumenty niepotwierdzone nie będą uwzględniane w weryfikacji ofert).

6. Kryteria wyboru i wymagania wobec Wykonawcy:

Dla ważności oferty jest spełnienie warunków opisanych w pkt 3 i 4. Wybór najkorzystniejszej spośród ważnych ofert zostanie dokonany z uwzględnieniem kryterium:
A. Cena brutto 100% -100 pkt
warsztatów z zapewnieniem materiałów szkoleniowych dla 30 BO -100%-100 pkt.
Największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Punkty będą obliczane następująco:
najniższa zaproponowana cena brutto podzielona przez cenę brutto zaproponowaną w ofercie badanej x 100% x 100. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Wyższe ceny otrzymają mniej punktów.
7. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
A. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z koniecznymi oświadczeniami i kserokopiami dokumentów należy złożyć do dnia 9 listopada 2011 roku do g. 9.00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat biuro nr 1):

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 8
89-400 Sępólno Krajeńskie

B. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
C. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
D. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
E. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym i zamkniętym opakowaniu zaadresowanej na Zamawiającego, z dopiskiem:
1.Przeprowadzenie warsztatów pt. ,,Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dzieci”
oprócz opisu jw. należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy.
F. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone przez Zamawiającego.
G. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający podejmie dyskusję i uzgodnienia w celu odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia.
H. Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
I. O ewentualnym wyborze Wykonawca zostanie poinformowany na piśmie.
J. Osobą do kontaktu jest Pani Beata Rogowska lub Pani Sylwia Witkowska
(tel. 52 388 84 56 lub 52 388 84 65)
K. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz załącznikami jest dostępne do pobrania na stronach:
1. www.ops-sepolno.pl

POBIERZ >>>>> Załącznik 1 do Zapytania ofertowego
POBIERZ >>>>> Załącznik 2 do Zapytania ofertowego
POBIERZ >>>>> Załącznik 3 do Zapytania ofertowego
POBIERZ >>>>> Załącznik 4 do Zapytania ofertowego
POBIERZ >>>>> Streszczenie oceny ofert

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim