Zasiłek rodzinny

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY

 • Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Szkolnej 8 lub pobrać ze strony internetowej.
 • Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Ośrodku Pomocy społecznej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Szkolnej 8,  biuro obsługi klienta lub biuro nr 13.

 

KTO JEST UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA ZASIŁKU RODZINNEGO?

 • Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
 • W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

„ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”

Rodzina może skorzystać z przepisu zawartego w art. 5 ust. 3 tj. który stanowi, iż w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na które jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny (art. 5 ust. 3 i 3a).

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym: zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków; dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków; dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15, podzielonych przez 12. (art. 5 ust. 3b). W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z ust. 3a, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują. (art. 5 ust. 3c)

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE ZASIŁKU RODZINNEGO?

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK RODZINNY?

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej,
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że: rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO OD 01.09.2006 r. do 31.10.2009 r.

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

 • 48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 64 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO OD 01.11.2009 r.

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

 • 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 91 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO OD 01.11.2012 r.

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

 • 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 106 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO OD 01.11.2015 r.

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

 • 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 118 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO OD 01.11.2016 r.

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

JAK JEST WYPŁACANY ZASIŁEK RODZINNY?

Zasiłek rodzinny przyznaje się do końca okresu zasiłkowego (czyli do końca października), licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24-lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez pełnoletnie dziecko.

CO POWODUJE WSTRZYMANIE WYPŁATY ZASIŁKU RODZINNEGO?

Wypłata zasiłku rodzinnego zostaje wstrzymana w sytuacji, gdy wnioskodawca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Wnioskodawca nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

WYMAGANE DOKUMENTY

DOKUMENTY WNIOSKODAWCY:

 1. Uprawnieni wnioskodawcy:
  • rodzic,
  • prawny – orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego,
  • faktyczny  zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka,
  • osoba ucząca się – akty zgonu rodzica/ów lub/i wyrok sądu orzekający alimenty od rodzica/ów,
  • kawaler/panna oraz żonaty/zamężna,
  • separacja  prawomocny wyrok sądu orzekający separację,
  • rozwiedziony/a prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
  • wdowa/wdowiec akt zgonu współmałżonka,
  • współmałżonek zaginął: aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka

DOKUMENTY DOTYCZĄCE DOCHODU

 • Patrz zakładka okres zasiłkowy.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim