Zasiłek rodzinny

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY

 • Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Szkolnej 8 lub pobrać ze strony internetowej.
 • Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy społecznej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Szkolnej 8,  biuro nr 3 lub 11.

 

KTO JEST UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA ZASIŁKU RODZINNEGO?

 • Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
 • W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

„ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”

 • Ustawa ,,złotówka za złotówkę” spowodowała, iż świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu dochodowego, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.
 • Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
 • Łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.
 • Zmiany obejmują też rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.
 • Nowe rozwiązanie wprowadzono od 1 stycznia 2016 r.

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE ZASIŁKU RODZINNEGO?

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK RODZINNY?

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej,
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że: rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO OD 01.09.2006 r. do 31.10.2009 r.

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

 • 48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 64 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO OD 01.11.2009 r.

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

 • 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 91 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO OD 01.11.2012 r.

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

 • 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 106 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO OD 01.11.2015 r.

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

 • 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 118 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO OD 01.11.2016 r.

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

JAK JEST WYPŁACANY ZASIŁEK RODZINNY?

Zasiłek rodzinny przyznaje się do końca okresu zasiłkowego (czyli do końca października), licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24-lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez pełnoletnie dziecko.

CO POWODUJE WSTRZYMANIE WYPŁATY ZASIŁKU RODZINNEGO?

Wypłata zasiłku rodzinnego zostaje wstrzymana w sytuacji, gdy wnioskodawca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Wnioskodawca nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

WYMAGANE DOKUMENTY

DOKUMENTY WNIOSKODAWCY:

 1. Potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania ? w przypadku składania wniosku po raz pierwszy, kopia dowodu osobistego, aktualne potwierdzenie zameldowania stałego lub czasowego (zaświadczenie takie ważne jest 2 miesiące od daty wydania).
 2. Uprawnieni wnioskodawcy:
  • rodzic,
  • prawny – orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego,
  • faktyczny  zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka,
  • osoba ucząca się – akty zgonu rodzica/ów lub/i wyrok sądu orzekający alimenty od rodzica/ów,
  • kawaler/panna oraz żonaty/zamężna ? brak dokumentu,
  • separacja  prawomocny wyrok sądu orzekający separację,
  • rozwiedzony/a prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
  • wdowa/wdowiec akt zgonu współmałżonka,
  • współmałżonek zaginął: aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka

DOKUMENTY DOTYCZĄCE DOCHODU

 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko w roku 2015,
 • zaświadczenie/oświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach w roku 2015,
 • przetłumaczone zaświadczenie/oświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w roku 2015 pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • zaświadczenie/oświadczenie z ZUS lub KRUS o wypłaconym zasiłku chorobowym w roku 2015, macierzyńskim
 • nakaz płatniczy podatku rolnego za rok 2015,
 • umowę dzierżawy sporządzoną dla celów emerytalno- rentowych na okres 10 lat,

INNE DOKUMENTY

 • Alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:
  • wyrok sądu lub ugoda sądowa zobowiązująca wnioskodawcę do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość wypłacanych alimentów.
 • Dochód utracony oznacza utratę dochodu spowodowaną:
  • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
  • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.5)),
  • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
  • utratą świadczenia rodzicielskiego,
  • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • Dochód uzyskany (oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
  • zakończeniem urlopu wychowawczego,
  • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
  • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Opłata ponoszona na członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

  • zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie).
 • Alimenty:
  • kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie,
  • kopia ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
  • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem.

DOKUMENTY DZIECKA, NA KTÓRE WNIOSKODAWCA UBIEGA SIĘ O ŚWIADCZENIE

 • Skrócony odpis aktu urodzenia lub zupełny akt urodzenia, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany.
 • Jeśli dziecko jest niepełnosprawne: orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim