ZMIANY W WYDAWANIU KART PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PLACÓWEK

Od 1 lipca zmianie ulegną zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Znajdą się one w kompetencjach Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw  Orzekania o Niepełnosprawności.

Do końca czerwca będą wydawane „jak dotychczas” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku (ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork).

Od 1 lipca 2014 roku, karty znajdą się w kompetencjach Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku (ul. Powstańców Wielopolskich 2a, 89-410 Więcbork).

Zasady wydawania kart parkingowych

Zgodnie z nowelizacją ustawy ?Prawo o ruchu drogowym?, karta parkingowa wydawana będzie osobie niepełnosprawnej:

  • zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  • placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Okres ważności kart parkingowych

Karta wydawana będzie na czas określony:

  • dla osób niepełnosprawnych na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na okres 5 lat,
  • dla placówek ? 3 lata.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów
zachowają ważność
do dnia określonego jak data ważności karty,
nie dłużej niż do 30 listopada 2014r.

Centralna ewidencja kart parkingowych

Nowe przepisy przewidują również utworzenie centralnej ewidencji kart parkingowych, która będzie prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. System ma funkcjonować od 4 stycznia 2016 r.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim