ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE REKRUTACYJNE – PODNIESIENIE KWALIFIKACJI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim
ogłasza nabór osób chętnych do podniesienia swoich kompetencji
psychospołecznych oraz kwalifikacji zawodowych w ramach realizowanego
w roku 2014 roku projektu systemowego
pt. „Twoja wiedza drogą do sukcesu !!!”

Beneficjentami projektu mogą być (osoby zamieszkujące miasto i Gminę Sępólno Krajeńskie w wieku 15-64 lat):

  • osoby bezrobotne (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim),
  • osoby nieaktywne zawodowo,- osoby zatrudnione,
  • osoby z niepełnosprawnością, które są osobami w wieku aktywności zawodowej,

jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

 

Proponowane formy aktywizacji edukacyjnej:

  • przyuczenie do zawodu brukarza,
  • kurs kroju i szycia,
  • kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym,
  • kurs spawacza-I poziom metoda MAG,
  • kurs prawa jazdy kat. B,
  • kurs z podstaw języka angielskiego,
  • kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Jednocześnie zapraszamy osoby zainteresowane na spotkanie rekrutacyjno-promocyjne, które odbędzie się w Centrum Aktywności Społecznej, ul. Jeziorna 6 (sala szkoleniowo – konferencyjna) Sępólno Krajeńskie dnia 24 lutego 2014 roku o godz. 11.00.

Serdecznie zapraszamy!!!

Ankieta wstępna rekrutacyjna dostępna w biurze nr 2a i 11 Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim ul. Szkolna 8

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPriorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim